Urząd Gminy Pokój

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin pracy Urzędu Gminy Pokój

REGULAMIN PRACY

URZĘDU GMINY POKÓJ

 
Rozdział I
Przepisy wstępne
 
§ 1
 

1.      Regulamin pracy, ustala organizację i porządek w procesie pracy w Urzędzie Gminy Pokój, zwanym urzędem oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników                  i pracodawcy.

2.      Regulamin obowiązuje pracodawcę i wszystkich pracowników – bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko, wymiar czasu pracy oraz podstawę nawiązania stosunku pracy.

 
§ 2
 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)               przepisach prawa pracy – rozumie się przez to Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i przepisy regulujące prace pracowników samorządowych

2)               pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Gminy Pokój w imieniu którego działa Wójt Gminy Pokój,

3)               kierowniku zakładu pracy – rozumie się przez to Wójta Gminy Pokój, wykonującego wobec pracowników czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

4)               pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudniona zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy,

5)               przełożonym - rozumie się przez to osobę kierownika komórki organizacyjnej,        a w stosunku do kierowników osobę Wójta.

  
 
Rozdział II
Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
 
§ 3
 

1.   Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności:

1)      zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z:

a)      zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy i ryzykiem zawodowym na wyznaczonym stanowisku oraz podstawowymi uprawnieniami pracowniczymi,

b)      przepisami bhp oraz przeciwpożarowymi,

c)      przepisami dotyczącymi tajemnicy służbowej,

d)      regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Pokój,

e)      regulaminem pracy,

f)        przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu (art. 18 3a KP)

g)      innymi zarządzeniami regulującymi pracę urzędu.

2)      organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,

3)      zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń w tym zakresie,

4)      kierowanie pracowników na badania profilaktyczne i okresowe,

5)      konsultowanie z pracownikami wszelkich działań z zakresu BHP,

6)      terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia,

7)      umożliwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

8)      stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

9)      prowadzenie dokumentacji i akt osobowych pracowników w sprawach związanych   ze stosunkiem pracy,

10) przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;

11) przeciwdziałanie mobbingowi.

2. Pracownik na piśmie potwierdza fakt zapoznania się ze sprawami pracowniczymi określonymi w ust. 1 pkt 1. Oświadczenia pracownika dołącza się do akt osobowych.

 
§ 4
 

1.      Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę rzetelnie, starannie i uczciwie według najlepszej woli i wiedzy, zgodnie z przepisami prawa, regulaminami, zarządzeniami wewnętrznymi oraz procedurami ustanowionymi w urzędzie,

2.      Pracownik zobowiązany jest w szczególności do:

a)          przestrzegania niniejszego regulaminu pracy,

b)          przestrzegania przepisów oraz zasad bhp p.poż,

c)          uczestniczenia w działaniach mających na celu poprawę warunków pracy i bhp,

d)          przestrzegania zasad współżycia społecznego, wykazując koleżeńską postawę wobec współpracowników oraz szacunek i lojalność wobec przełożonych,

e)          dbania o dobro zakładu pracy, ochrony jego mienia i oszczędnego jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

f)            podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez pracodawcę jak również przez samokształcenie i doskonalenie zawodowe,

g)          zachowywania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

h)          przechowywania dokumentów, narzędzi i materiałów w miejscach do tego przeznaczonych, chroniąc je przed zagubieniem, zniszczeniem i kradzieżą,

i)            informowania przełożonych o wszystkich okolicznościach mogących rzutować negatywnie na pracę urzędu lub jego publiczną ocenę, a w szczególności o faktach naruszenia prawa. Obowiązek ten rozciąga się na wiedzę pracownika o możliwych usprawnieniach i racjonalizacji pracy oraz poprawy warunków bhp.

3.      W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się z pozostającego w jego dyspozycji mienia urzędu.

 
§ 5
 

Pracownik nie może wykonywać dodatkowych zajęć, które mogłyby pozostawać
w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogły wywołać podejrzenie o stronniczość
lub interesowność.

 
§ 6
 

1.      Pracownicy mają jednakowe prawa z tytułu równego traktowania w zatrudnieniu w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, język, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, przekonanie polityczne lub religijne.

2.      Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę oraz uzyskania wyczerpujących wyjaśnień dotyczących sposobu ustalania i naliczania tego wynagrodzenia.

3.      Pracownicy maja równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków i posiadania takich samych kwalifikacji zawodowych; dotyczy to  w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w procesie pracy.

4.      Pracownik ma prawo oczekiwać ze strony pracodawcy i przełożonych poszanowania swej godności, prywatności i innych dóbr osobistych.

 
 
Rozdział III
Czas pracy
 
§  7
 

1.      Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy na terenie urzędu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

2.      Pracownik winien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na swoim stanowisku pracy.

3.      Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

 
§ 8
 

1.      Czas pracy pracowników wynosi 40 godzin w tygodniu i 8 godzin na dobę, w poniedziałek od 8.00 do 16.00; od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. Za zgodą Wójta lub sekretarza gminy, w uzasadnionych przypadkach czas rozpoczęcia i zakończenia może być inny, w godzinach pomiędzy 700 a 1600. Pracownicy obsługi wykonują swoje obowiązki w godzinach od 1300 do 2100.

2.      Do czasu pracy wlicza się 15 – minutową przerwę.

3.      Czas pracy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin lub dla pracowników, którym przysługuje niższy wymiar czasu pracy ustala indywidualnie dla każdego pracownika Wójt lub sekretarz gminy.

4.      Okres rozliczeniowy dla pracowników urzędu wynosi 4 miesiące.

 
§ 9
 

Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 2200 a 600. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach o wynagradzaniu.

 
§ 10
 

1.      Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonał pracę w dniu wolnym od pracy przysługuje w zamian dzień wolny od pracy w terminie uzgodnionym z przełożonym.

2.      Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad obowiązujące w urzędzie dobowe i tygodniowe normy czasu pracy, czyli ponad 8 godz. na dobę oraz ponad 40 godz. w tygodniu.

3.      Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w przypadkach szczególnych potrzeb pracodawcy. Godziny nadliczbowe nie mogą przekraczać 150 godzin w roku kalendarzowym.

4.      Pracownikom zarządzającym w imieniu pracodawcy, tj. kierownikom komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych, przypadających w niedzielę, święto lub w dodatkowym dniu wolnym od pracy przysługuje czas wolny w godzinach pracy urzędu.

5.      Praca w czasie innym niż godziny pracy urzędu określone w § 8 pkt 1 podlega rygorom określonym w § 51 i § 53.

 
§ 11
 

1.      Czas pracy winien być w pełni wykorzystany na pełnienie obowiązków służbowych.

2.      Załatwianie spraw prywatnych, społecznych powinno odbywać się poza godzinami pracy.

3.      Pracownik może załatwić w godzinach pracy sprawy o których mowa w ust. 2 jeżeli mają one charakter incydentalny, gdy otrzymał zgodę bezpośredniego przełożonego i dokonał wpisu do książki wyjść znajdującej się w sekretariacie urzędu.

4.      Za czas o którym mowa w pkt 3 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie tylko wtedy gdy odpracował czas zwolnienia.

5.      Pracownicy mogą przebywać na terenie urzędu po godzinach pracy tylko w uzasadnionych wypadkach na polecenie przełożonego lub w uzgodnieniu z nim. § 10 ust. 5 stosuje się odpowiednio. Wymóg ten nie dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

 
§ 12
 

1.      Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe poza siedzibą urzędu rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, potwierdzonego przez zwierzchnika służbowego.

2.      Pracownikowi delegowanemu do pracy w innej miejscowości wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje wtedy, gdy otrzymał polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych i czas jego pracy był kontrolowany.

 
§ 13
 

1.      Pracownik pozostający po godzinach, w uzgodnieniu ze swym bezpośrednim przełożonym, jest zobowiązany ten fakt zgłosić w raporcie dziennym prowadzonym przez sekretariat urzędu.

2.      Praca w dni wolne ustawowo od pracy, bądź w porze nocnej od 22.00 – 6.00 może odbywać się wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z wójtem bądź sekretarzem gminy.  

 
 
Rozdział IV
Wynagrodzenie za pracę
 
§ 14
 

1.      Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę, odpowiednie do powierzonego mu zakresu obowiązków i odpowiedzialności oraz rodzaju pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu.

2.      Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

 
§ 15
 

1.      Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest pracownikom co miesiąc z „dołu”, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.

2.      Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest:

a)      w kasie urzędu, lub

b)    na pisemny wniosek pracownika przekazywane jest na jego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

3.      Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie później niż w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

4.      Pracodawca zobowiązany jest do przekazania pracownikowi odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki jego wynagrodzenia za pracę oraz na wniosek pracownika udostępnienia mu do wglądu dokumentów, na podstawie których zostało obliczone wynagrodzenie.

 
§ 16
 

Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk pracownika, albo osoby przez niego upoważnionej na piśmie.

 
 
Rozdział V
Obecność w pracy, usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień
 
§ 17
 

1.      Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy każdego pracownika

2.      Karta ewidencji czasu pracy obejmuje: prace w niedzielę i święta, w porze nocnej,  w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy, a także dyżury urlopy, zwolnienia od pracy inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

 
§ 18
 

Przybycie do pracy pracownicy potwierdzają podpisem na liście obecności znajdującej się w sekretariacie.

 
§ 19
 

1.      W razie nieobecności w pracy, pracownik ma obowiązek zawiadomić pracodawcę  w osobie bezpośredniego przełożonego, a w razie jego nieobecności wójta lub sekretarza gminy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, w pierwszym dniu nieobecności, a najdalej w dniu następnym.

2.      Przełożony, o którym mowa w pkt 1 każdorazowo o fakcie nieobecności informuje pracownika ds. kadr, a w razie uzasadnionej przyczyny również wójta ub sekretarza.

3.      O przyczynie nieobecności pracownik może zawiadomić osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną, pisemnie, faxem lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez inne osoby.

4.      Jeżeli pracownik lub inna osoba w jego zastępstwie złoży zwolnienie lekarskie
w sekretariacie, wówczas sekretariat powiadamia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego i pracownika ds. kadr.

 
   
§ 20
 

1.      Spóźnienie się do pracy pracownika usprawiedliwiają zdarzenia losowe. O zaistniałym fakcie pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracodawcę.

2.      W przypadku spóźnienia się do pracy, pracownik po przybyciu powinien niezwłocznie zgłosić się do bezpośredniego przełożonego celem usprawiedliwienia spóźnienia. Decyzję o usprawiedliwieniu podejmuje przełożony, któremu pracownik podlega.

 
§ 21
 

W kwestiach dotyczących sposobu usprawiedliwiana nieobecności w pracy, nie uregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

 
 
ROZDZIAŁ VI
Kary porządkowe, nagradzanie pracowników
 
§ 22

1.      Pracownicy ponoszą odpowiedzialność porządkową przewidzianą w dziale IV rozdział VI Kodeksu pracy.

2.      Pracownicy mianowani ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną przewidzianą w rozdziale 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593 z późn. zm.).

 
§ 23
 

1. Za naruszenieustalonej organizacji i porządku w procesie pracy uważa się  w szczególności:

a)      opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, spóźnienia do pracy,

b)      złe, niedbałe i nieterminowe wykonywanie pracy,

c)      niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników, podwładnych i klientów,

d)      zakłócenie klimatu pracy i porządku w miejscu pracy,

e)      stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym oraz spożywanie alkoholu w trakcie pracy,

f)        stawienie się do pracy po zażyciu środków odurzających, zażywanie środków odurzających na terenie zakładu oraz ichwnoszenie na teren zakładu,

g)      zakłócenie obiegu dokumentów lub ich zagubienie,

h)      nieprzestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, wykonywanie w miejscu pracy czynności nie związanych z zadaniami urzędu i wykorzystywanie sprzętu           i urządzeń urzędu poza przypadkami określonymi w niniejszym regulaminie,

i)        nieprzestrzeganie zasad eksploatacji sprzętu i urządzeń, spowodowanie ich uszkodzenia oraz utraty danych,

j)        spowodowanie nieuzasadnionych kosztów,

k)      naruszenie tajemnicy służbowej,

2.      Za naruszenie odpowiedzialności porządkowej pracownikówpracodawca może stosować:

a)      karę upomnienia,

b)     karę nagany,

c)      karę pieniężną.

3.   Stosowanie kar porządkowych odbywa się w oparciu o art. 108 Kodeksu pracy.

 
§ 24
 

1.      Karę, wobec wszystkich pracowników stosuje wójt, a w przypadku jego nieobecności zastępca wójta i zawiadamia o tym pracownika na piśmie, informując o możliwości wniesienia odwołania zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Odpis pisma składa się w aktach osobowych pracownika.

2.      Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

3.      Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po ukaraniu kierownik zakładu pracy może uznać karę za niebyłą przed upływem roku.

 
§ 25
 

1.     Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnienie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy oraz podnoszenie wydajności i jakości pracy, przyczyniają się szczególnie do realizacji zadań gminy i urzędu, mogą być przyznawane nagrody.

2.      Nagrody i wyróżnienia przyznaje wójt.

3.      Katalog nagród obejmuje :

a)      awans zawodowy,

b)      nagrodę pieniężną,

c)      dyplom uznania,

d)      pochwałę.

4.      Kierownikom komórek organizacyjnych gminy oraz osobom zatrudnionym
na samodzielnych stanowiskach pracy, będąc ich bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym wójt przyznaje nagrody zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 1 według własnej oceny.

5.      Pozostałym pracownikom urzędu, wójt przyznaje nagrody po zasięgnięciu opinii kierownika komórki organizacyjnej, w której pracuje dany pracownik.

6.      Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

 
 
ROZDZIAŁ VII
URLOPY
 
§ 26
 

1.      Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

2.      Urlop udzielany jest wg zasad określonych w kodeksie pracy i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

3.      Pracownik, przysługujący mu urlop winien wykorzystać w trakcie roku kalendarzowego,
w którym uzyskał do niego prawo, najpóźniej jednak do końca pierwszego kwartału następnego roku.

4.      Prawo do urlopu ulega przedawnieniu z upływem trzech lat, od końca roku, w którym pracownik nabył prawo do tego urlopu.

5.      Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, z czego jedna część powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 
§ 27
 

1.      Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany zgodnie z planem urlopów pracowników urzędu, który jest prowadzony przez pracownika na stanowisku ds. kadr. Plan, ustala pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

2.      Propozycje planu urlopów pracowników danej komórki organizacyjnej przedkłada do kadr jej kierownik do 15 lutego każdego roku, uwzględniając niezbędne zastępstwa.

3.      Pracodawca podaje plan urlopów do wiadomości pracowników najpóźniej do 15 marca każdego roku kalendarzowego.

4.      Termin urlopu może zostać przesunięty na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi względami, jak również z powodu szczególnych potrzeb zakładu pracy.

 
§ 28
 

1.      Wniosek o urlop dłuższy niż 6 dni pracownik winien złożyć z tygodniowym wyprzedzeniem, a w pozostałych przypadkach z trzydniowym.

2.     Wniosek o urlop winien być zaopiniowany przez kierownika komórki organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej powinien na wniosku wskazać zastępstwo.

3.      Pracownikowi przysługuje 4 dni urlopu na żądanie, który udzielany jest w trybie określonym w art. 1672 Kodeksu pracy.

 
§ 29

O udzieleniu urlopu decyduje wójt lub w jego zastępstwie zastępca wójta bądź sekretarz.

  
 
ROZDZIAŁ VIII
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 
§ 30
 

1.      Pracodawca i pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

2.      Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu, a później także szkoleniom okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 
§ 31
 

1.      Pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z działem VIII i X Kodeksu pracy i aktualnymi przepisami wykonawczymi.

2.      Pracodawca przeszkala każdego przyjmowanego pracownika w zakresie ogólnych zasad i przepisów bhp oraz informuje o ryzyku zawodowym występującym na zajmowanym stanowisku pracy.

 
§ 32
 

1.      Przed dopuszczeniem do pracy pracownik podlega wstępnemu szkoleniu zakresu bhp oraz jest kierowany przez pracodawcę na wstępne badania lekarskie.

2.      W czasie zatrudnienia pracownik podlega badaniom lekarskim okresowym i kontrolnym, a także szkoleniom okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy praz p.poż.

3.      Badania lekarskie są przeprowadzone na koszt pracodawcy.

 
§  33
 

1.      Pracownikom są przydzielane nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, zgodnie z kodeksem pracy i innymi przepisami prawa.

2.      W przypadku dopuszczenia do używania własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

3.      Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy.

4.      Pracownikom są przydzielane środki higieny osobistej w ilości i na zasadach ustalonych w tabelach norm przydziału środków higieny osobistej.

5.      Zasady przydziału pracownikom odzieży, ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej oraz środków higieny osobistej określa wójt zarządzeniem wewnętrznym

 
§ 34
 

1.      W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy lub stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

2.      Za czas powstrzymywania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 – pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 
§ 35
 

1.      W przypadku, gdy pracownik zauważy awarię lub usterki instalacji elektrycznej, urządzeń, maszyn pojazdów, narzędzi itp. ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym przełożonego.

2.      Pracownik, który uległ wypadkowi w czasie pracy na terenie zakładu – a jego stan zdrowia na to pozwala – winien niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu przełożonego.

3.      Każdy pracownik, który zauważył wypadek, winien niezwłocznie zawiadomić o nim przełożonego i pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp w zakładzie pracy.

 
§ 36

Na terenie zakładu palenie tytoniu jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

 
Rozdział V
Ochrona kobiet i uprawnienia związane z rodzicielstwem.
 
Art. 37
 

1.      Nie wolno zatrudniać kobiet :

a)      przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów:

-   przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów: jeśli praca jest wykonywana stale – powyżej 12 kg na osobę, jeśli praca jest wykonywana dorywczo – powyżej 20 kg na osobę (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej);

-   przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę (pochylnie, schody): jeśli praca wykonywana jest stale – powyżej 8 kg na osobę, jeśli praca wykonywana jest dorywczo – powyżej 15 kg na osobę (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej);

b)      przy pracach w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, jeżeli mogą być przekroczone graniczne wartości dawek ustalonych dla pracowników bezpośrednio narażonych;

2.      Przy ręcznym przenoszeniu ciężarów, jeżeli jest to konieczne, należy stosować sprzęt pomocniczy. Ciężar ładunku wraz ze sprzętem pomocniczym nie może przekraczać norm określonych w ust. 1 lit „a”.

 
Art. 38
 

1.      Pracodawca jest obowiązany zapewnić ustawową ochronę kobietom w ciąży.

2.      Stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

3.      Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

4.      Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać przy pracach w warunkach narażenia na działanie pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, a także w warunkach, w których istnieje możliwość działanie na kobietę promieniowania jonizującego o wielkości dawek większych od 0,3 dawki ustalonej dla pracowników narażonych bezpośrednio.

5.      Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

6.      Przy pracach, o których mowa w art. 37, kobiecie w ciąży:

a)      do 6 miesiąca włącznie wolno dźwigać ciężary do 5 kg oraz przewozić ciężary nie przekraczające połowy ww. norm;

b)      po upływie 6 miesiąca ciąży wszelkie podnoszenie, przenoszenie, przesuwanie i przewożenie ciężarów jest zabronione.

 
Art. 39
 

1.      Kobietę w ciąży przenosi się do innej odpowiedniej pracy w następujących przypadkach :

a)      gdy jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,

b)      w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej.

2.      Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.

3.      Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie do innej pracy pracodawca jest obowiązany zatrudnić kobietę przy pracy określonej w umowie o pracę.

 
Art. 40
 

1.      Zgodnie z art. 187 k.p., na wniosek pracownicy pracodawca zobowiązany jest udzielić przerwy w pracy na karmienie dziecka.

2.      Po rocznym okresie korzystania z uprawnienia, o którym mowa w punkcie 1 pracownica zobowiązana jest do przedkładania pracodawcy stosownego zaświadczenia lekarskiego, dokumentującego fakt dalszego karmienia piersią,

3.      Pracownik korzystający z uprawnienia sprawowania 2 dniowej opieki nad dzieckiem do lat 14 zgodnie z art. 188 k.p., składa u pracownika ds. kadr stosowne oświadczenie w tej sprawie.

 
 
Art. 41
 

Za nieprzestrzeganie zasad wymienionych w § 37- 40 odpowiadają bezpośredni przełożeni.

 
 
ROZDZIAŁ X

Kultura miejsca pracy i organizacja czasu pracy

 
§ 42

1.      W czasie godzin pracy pracownicy mają obowiązek nosić odzież stosowną do pełnionych obowiązków, a w szczególności odzwierciedlającą szacunek względem interesantów, współpracowników i przełożonych.

2.      Okrycia wierzchnie winny być schowane w szafach ubraniowych lub powieszone na wieszakach. Schować należy również inne przedmioty użytku osobistego lub przyniesione
w miejsce pracy.

3.      Nie wolno użytkować urządzeń elektrycznych służących przygotowaniu napojów oraz sprzętów służących przygotowaniu posiłku poza pokojami socjalnymi. Nie wolno również przechowywać dłużej niż 1 dzień, artykułów spożywczych poza pokojami socjalnymi w których znajdują się urządzenia chłodzące.

4.      Pracownik winien spożywać posiłki i napoje w wyznaczonych do tego celu pokojach socjalnych, chyba, że tryb i charakter pracy pozwala czynić to na stanowisku pracy. Naczynia i przybory kuchenne natychmiast po użyciu winny być usunięte.

 
§ 43

1.      Pracodawca ma prawo określić standard ubioru, sposobu ukształtowania miejsca pracy
i zachowań pracownika, jeżeli naruszone zostały zasady niniejszego regulaminu lub zasady współżycia społecznego.

2.      Uroczystości związane z życiem prywatnym mogą być obchodzone w miejscu pracy, wyłącznie w sposób nie komplikujący wykonywania obowiązków służbowych i niepowodujących negatywnego odbioru zewnętrznego.

 

   § 44

1.      W kontaktach telefonicznych z wójtem i jego zastępcą obowiązuje łączenie rozmów
za pośrednictwem sekretariatu.

2.      Spotkanie bezpośrednie z wójtem, jego zastępcą należy uzgodnić za pośrednictwem pracownika sekretariatu.

3.      Poczta do podpisu przez wójta składana jest w sekretariacie w danym dniu do godz. 14.00, a odbierana dnia następnego do godz. 10.00 – w sprawach pilnych pocztę do podpisu od „ręki” przekazuje pracownik sekretariatu.

 
§ 45
 

Niedopuszczalne jest korzystanie przez pracowników z gier komputerowych i stron www nie związanych z wykonywaną pracą.

 
§ 46
 

1.      Kontakty wewnątrz urzędu należy ograniczać do niezbędnego minimum z poszanowaniem czasu pracy własnej, współpracowników i przełożonych. 

2.      W urzędzie obowiązują następujące zasady komunikacji wewnętrznej:

a)        bezpośredni przełożony z pracownikiem podwładnym – spotkania wynikające z bieżących potrzeb,

b)       bezpośredni przełożony z wszystkimi pracownikami komórki organizacyjnej – spotkania informacyjno - organizacyjne, po naradach kierowniczych – w zależności od potrzeb,

c)      spotkania kierownictwa urzędu z wszystkimi pracownikami w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

d)       Ustalenia poczynione na spotkaniach, o których mowa w punkcie 2 lit. „b” i „c” są protokołowane.

 
§ 47
 

Kierownicy oraz pracownicy urzędu swoje obowiązki wykonują w oparciu o zakresy czynności i polecenia przełożonego.

 
 
ROZDZIAŁ XI
Wykorzystanie sprzętu
 
§ 48

1.      Zasady eksploatacji sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz ochrony danych określone są odrębnie lub w instrukcjach obsługi, oraz stosownych zarządzeniach wewnętrznych, z którymi pracownik pracujący na sprzęcie ma obowiązek zapoznać się. Nadzór nad tym sprawuje informatyk.

2.      Zasady eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych określają odrębne przepisy. 

 
§ 49

1.      Sprzęt komputerowy może być używany przez pracowników do celów prywatnych wyłącznie poza czasem pracy, jedynie gdy służy rozwojowi kompetencji zawodowych, społecznych lub działalności w organizacjach pozarządowych. Charakter wykonywanych działań nie może naruszać powagi urzędu i godności pracownika samorządowego.

2.      Za wykorzystanie kopiarek i łączy telefonicznych w celach, o których mowa powyżej, pracownik jest zobowiązany dokonać zwrotu kosztów.

 
 
ROZDZIAŁ XII
Zasady eksploatacji

oraz bezpieczeństwo pomieszczeń i budynku

 
§ 50

1.      Kluczami do pomieszczeń i drzwi wejściowych urzędu dysponuje pracownik, który w swoim zakresie obowiązków ma za zadanie otwieranie drzwi wejściowych urzędu.

2.      Dorabianie kluczy, bez zgody pracodawcy jest zakazane.

3.      Kluczami do budynku oraz kodami zabezpieczenia budynku dysponują wyłącznie osoby wskazane przez wójta.

4.      Fakt zagubienia kluczy oraz ujawnienia kodu zabezpieczenia należy bezwzględnie zgłosić sekretarzowi gminy.

 
 
§ 51

1.      Pracownik jako ostatni opuszczający pomieszczenia na krótko oraz po zakończeniu dnia pracy jest zobowiązany zamknąć je na klucz.

2.      Pracownik opuszczający pomieszczenia jest zobowiązany:

-         sprawdzić wyłączenie urządzeń elektrycznych, komputerów i listew zasilających,

-         wyłączyć światło, również jeżeli wychodzi z pomieszczenia na krótko,

-         sprawdzić zamknięcie okien,

-         po zamknięciu drzwi na klucz umieścić go w gablocie

      a w okresie zimowym ponadto:

-         nastawić regulator c.o. zgodnie ze wskazaniami pracownika ds. administracyjno - gospodarczych.

 
§ 52
 

Pracownikowi może być powierzony przez wójta nadzór nad pomieszczeniem lub urządzeniem, polegający na kontroli prawidłowości i bezpieczeństwa jego funkcjonowania.

 
 
§ 53
 

1.      Opuszczenie budynku po godzinie 1600 odbywa się wyłącznie w obecności pracownika sprzątającego urząd, który niezwłocznie zamyka budynek, chyba, że osoba opuszczająca budynek posiada klucze do drzwi wejściowych. W przypadku pracy w dni ustawowo wolne lub po godzinie 2200, obowiązuje powiadomienie o tym firmy chroniącej budynek.

 
§ 54
 

Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń wymagających bezpośredniej reakcji i alarmowania określa odrębna instrukcja.

 
 
§ 55
 

Zasady stanowienia kodów dostępu do budynku, objęte są tajemnicą służbową i są określone odrębnie.

 
 
ROZDZIAŁ XII
Przepisy końcowe
 
§ 56
 

1.      Pracownik, który odchodzi z zakładu pracy ma obowiązek rozliczyć się ze swoich zobowiązań, a w szczególności z kluczy, przedmiotów i urządzeń, które pobrał w związku z wykonywaną pracą.

2.      Pracownik ten zobowiązany jest do sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego wyposażenia i dokumentacji spraw, którymi dysponował na stanowisku pracy podczas wykonywania obowiązków pracowniczych. Protokół wraz z wymienionym w nim wyposażeniem przekazuje swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Przełożony dokonuje rozliczenia stanowiska w porozumieniu z pracownikiem ds. kadr.

 
§ 57
 

Regulaminy obowiązujące w zakładzie, a także inne przepisy związane ze stosunkiem pracy
znajdują się do wglądu w Referacie Organizacyjnym na stanowisku ds. kadr.

 
§ 58
 

1.      Obowiązek bieżącej kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu spoczywa
na kierownikach komórek organizacyjnych.

2.      Kontrolę okresową lub wyrywkową sprawuje sekretarz gminy z własnej inicjatywy,
w zależności od bieżących potrzeb i oceny stanu przestrzegania regulaminu lub na polecenie wójta.

 
 
§ 59
 

Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników i udzielania innych świadczeń socjalnych regulują odrębne przepisy, a w szczególności:

a)      ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych,

b)      ustawa z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

c)      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych    i urzędach marszałkowskich,

d)      Regulamin tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Pokój.

 
§ 60
 

1.      Wójt przyjmuje interesantów w sprawach wniosków, skarg i zażaleń w każdy wtorek,      w godzinach od 1400 do 1530.

2.      Zastępca wójta – w każdą środę w godzinach od 900 do 10 0.

3.      W sprawach pilnych przyjmowanie interesantów przez wójta odbywa się każdego dnia roboczego, po uprzednim uzgodnieniu godziny przyjęcia za pośrednictwem pracownika sekretariatu.

 
§ 61
 

Przepisy regulaminu nie naruszają postanowień umów o pracę zawartych z poszczególnymi pracownikami.

 
 
  
informację wytworzył(a): Urząd Gminy Pokoj
za treść odpowiada: Zofia Cioma
data wytworzenia: 2008-09-15

 

Metryczka
  • opublikowano:
    07-10-2008 12:47
    przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×