Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

opracowanie i wydruk kalendarza

nowa podstrona, dodana 2004-07-14

znak sprawy: 3/2004                                                                                Pokój, 2004-07-19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie i wydruk kalendarza dla gminy Pokój

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

                                           Gmina Pokój

Ulica                                Sienkiewicza 8

Kod Miejscowość             46 – 034    POKÓJ

 E-mail                              promocja@gminapokoj.pl

Godziny urzędowania       730   -  15 30

tel.fax.                               77/469-30-97

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ

[X] siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego                        j.w.

Kod Miejscowość                             

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena:   nie dotyczy

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

 

Opracowanie i wydruk kalendarza ściennego w ilości 1500 sztuk

 

Nie uwzględnia się składania ofert częściowych.

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 [x] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia

od  2004-08-16  do  2004-11-22

  

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania

 Oświadczenie – art. 22 - Prawo Zamówień Publicznych

8) Informacja na temat wadium:

wadium

nie wymaga się

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|   cena  zadania                                                     |100  %   |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:

 [x] w siedzibie zamawiającego

 Nazwa zamawiającego                         j.w.

Ulica                                                  

Kod Miejscowość                             

                                                           do  godz.  10.00 do 4.08.2004r.

11) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2004-09-04

                                                    

                                                    

                                                    

____________________________________

Nazwa zamawiającego                       Gmina Pokójinformację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 19.07.2004