Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZ.203/6 W ŁADZY

nowa podstrona, dodana 2005-05-11

 

OGŁOSZENIEWójt Gminy Pokój działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207 poz.2108/ o g ł a s z a :I przetarg ustny nieograniczonyna zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pokój, których niżej zamieszczony wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.Przetarg oddzielnie na każdą nieruchomość wymienioną w wykazie odbędzie się w dniu 13.06.2005 r. o godzinie 1000 w pokoju nr 10, znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju przy ul. Sienkiewicza nr 8W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy w Pokoju wadium w wysokości podanej w załączonym wykazie. Termin wpłacania wadium upływa na na trzy dni przed rozpoczęciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie :

    • zaliczone na poczet ceny nabycia w razie wygrania przetargu

    • niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba nie wygra przetargu

    • przepada, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy nabycia prawa własności w ustalonym wcześniej terminie

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.strona nr 1

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

WRAZ Z CENĄ WYWOŁAWCZADziałając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Ładza

Nr.działki i karta mapy

203/6 k.m.1

Nr księgi wieczystej

KW67758

Powierzchnia działki

0,1237

Przeznaczenie w p.p.z.

Budownictwo mieszkaniowe i usługi - brak planu – aby przystąpić do budowy niezbędna jest decyzja o warunkach zabudowy.

Forma zbycia

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawce

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT

Cena gruntu + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

6.200.00 zł.-------

6.200.00 zł.

1.364.00 zł.

7.564.00 zł.

976.00 zł.

-------

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży

8.540.00 ZŁ.

================

Wadium

Minimalne [postapienie

     900.00    zł.


     100.00    zł.


OGŁOSZENIE podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 30 dni licząc od dnia wywieszenia.


Wywieszono dnia 11.05.2005 r do dnia 13.06.2005 r.


Pokój, dnia 11.05.2005 rok
strona nr 2informację wytworzył(a): Referat GPI U.G. Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch
data wytworzenia: 2005-05-11