Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokumentację projektową związaną z budową wodociągów i kanalizacji sanitarnej

nowa podstrona, dodana 2005-06-30

Formularz ogłoszenia o przetargu

ZP - 3/2005

 

DATA PUBLIKACJI                                                         - 30-06-2005

ZAMAWIAJĄCY

 

1)Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 GMINA POKÓJ
Siedziba:
46-034 Pokój  ul. Sienkiewicza 8 Województwo: Opolskie

www.gminapokoj.pl

wojt@gminapokoj.pl

 

2)OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

 przetarg  nieograniczony 

                              

3) OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

 

- W Urzędzie Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 we wszystkie dni robocze w godz. 7 30 - 15 30 pok. nr 1 lub za zaliczeniem pocztowym

- cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jezeli jej udostępnienie jest odpłatne : - nieodpłatne

 

4) OPIS PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOZLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:

 

Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla wsi Pokój ul. 1-go Maja - 16 przyłączy- 770mb /przejście pod torami/, ul. Mariacka - 9 przyłączy - 225 mb., ul. Średnia 31 przyłączy - 620 mb /przejście pod torami/., ul. Żeromskiego - 31 przyłączy - 700 mb., ul. Wojska Polskiego - 46 przyłączy - 960 mb., ul. Wolności - 40 przyłączy - 1500 mb., ul. Winna Góra - 20 przyłączy - 940 mb., ul. Opolska - 11 przyłączy - 1010 mb.

Opracowanie studium wykonalności. Kosztorysy inwestorskie. Mapy do celów projektowych. Projekt budowlany chodnika ul. Opolska.

 

74.84.00.00.-9

 

5) INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

OFERTY CZĘŚCIOWE -                        NIE DOTYCZY

6) TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  :       -     31-10-2005

 

7) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

 

określone w SIWZ pkt. VIII; Warunki udziału w postępowaniu ;

 

8) INFORMACJA  NA TEMAT WADIUM:

 

 - nie dotyczy

 

9) KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH WARTOŚĆ

      Kryterium - cena

      Wartość - 100 %

 

10) MIEJSCE  i TERMIN SKŁADANIA OFERT:

W siedzibie zamawiającego do dnia 2005-07-18 do godz. 12 00

Urząd Gminy Pokój  ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, pok. nr 7

 

11) MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, pok. nr 10

TERMIN OTWARCIA OFERT -         Data :18-07-2005     Godzina: 12:30

 

12) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :

 

  - okres 30 dni, tj. do dnia 2005-08-17

 

Andrzej Wójtowicz, Joanna  Ptaszek Urząd Gminy Pokój  ul. Sienkiewicza 8,  46-034 Pokój,  pok. nr 1i10

 

 informację wytworzył(a): Andrzej Wójtowicz
za treść odpowiada: Andrzej Wójtowicz
data wytworzenia: 30.06.2005 r.