Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGÓLNE OGŁOSZENIE O PRZETARGU działki nr 159/1, 159/2, 518/2 Domaradz, 171 Zieleniec, 1068/167 i 1053/27 do 1061/27 Pokój (ogródki)

nowa podstrona, dodana 2005-07-19

 

OGŁOSZENIEWójt Gminy Pokój działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207 poz.2108/ o g ł a s z a :II przetarg ustny nieograniczonyna zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pokój, których niżej zamieszczone wykazy stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.Przetarg oddzielnie na każdą nieruchomość wymienioną w załączonych wykazach odbędzie się w dniu 22.08.2005 r. o godzinie 1000 w pokoju nr 10, znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju przy ul. Sienkiewicza nr 8W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy w Pokoju wadium w wysokości podanej w załączonych wykazach. Termin wpłacania wadium upływa na na trzy dni przed rozpoczęciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie :

    • zaliczone na poczet ceny nabycia w razie wygrania przetargu

    • niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba nie wygra przetargu

    • przepada, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy nabycia prawa własności w ustalonym wcześniej terminie

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności. 

WYKAZ Nr 1 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGUDziałając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Domaradz

Nr.działki i karta mapy

159/1 i 159/2 k.m.2

Nr księgi wieczystej

KW brak

Powierzchnia działki

0,2600

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Forma zbycia

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT do dz.nr 159/2

od kwoty 5.600.00 zł.

Cena + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

64.900.00 zł.

-------------

52.800.00 zł.

12.100.00 zł.

690.00 zł.

65.590.00 zł.

976.00 zł.

-------

--

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

66.566.00 ZŁ.

================

Wadium

6.700.00 zl.

Minimalne postąpienie

700.00 zł.


OGŁOSZENIE i WYKAZ podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 30 dni licząc od dnia wywieszenia.


Wywieszono dnia 19.07.2005 r do dnia 22.08.2005 r.


Pokój, dnia 19.07.2005 rok 

WYKAZ Nr 2 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGUDziałając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Zieleniec

Domaradz - Jagienna

Nr.działki i karta mapy

171 k.m.1

518/2

Nr księgi wieczystej

KW 71375

KW 71132

Powierzchnia działki

0,1000

0.1400

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Forma zbycia

Sprzedaż-przetarg

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT

Cena + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

5.500.00 zł.

----

----

5.500.00 zł.

121.00

5.621.00 zł.

305.00 zł.

-------

6.550.00 zł.

-----

-----

6.550.00 zł.

144.10 zł.

6.694.10 zł.

305.00 zł.

------

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

5.926.00 ZŁ.

================

6.999.10 zł.

============

Wadium

600.00 zl.

700.00 zł.

Minimalne postąpienie

100.00 zł.

100.00 zł.


OGŁOSZENIE i WYKAZ podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 30 dni licząc od dnia wywieszenia.


Wywieszono dnia 19.07.2005 r do dnia 22.08.2005 r.


Pokój, dnia 19.07.2005 rok


 


WYKAZ Nr 3 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Nr.działki i karta mapy

1053/27 k.m.2

1054/27k.m.2

1055/27 k.m.2

1056/27 k.m.2

1057/27 k.m.2

1058/27 k.m.2

1059/27 k.m.2

1060/27 k.m.2

1061/27 k.m.2

Nr księgi wieczystej

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

Powierzchnia działki

0,0169

0,0221

0,0655

0,0395

0,0393

0,0391

0,0513

0,0837

0,0351

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Forma zbycia

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI łącznie z Vatem

w tym : cena budynków

cena gruntu

22% Vat

koszty geodezyjne i wyceny

561.20

---

--

260.00

57.20

244.00

--

658.80

---

--

340.00

74.80

244.00

--

2908.00

---

--

1400.00

308.00

1200.00

--

2224.80

---

--

840.00

184.80

1200.00

--

2212.60

---

--

830.00

182.60

1200.00

--

2212.60

---

--

830.00

182.60

1200.00

--

1220.00

---

--

800.00

176.00

244.00

--

3396.00

---

--

1800.00

396.00

1200.00

--

2122.80

---

--

740.00

162.80

1200.00

--

Wadium

60.00

70.00

300.00

250.00

250.00

250.00

130.00

350.00

250.00

Postąpienie

10.00

10.00

30.00

25.00

25.00

25.00

15.00

35.00

25.00

OGŁOSZENIE i WYKAZ podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 30 dni licząc od dnia wywieszenia.

Wywieszono dnia 19.07.2005 r do dnia 22.08.2005 r.

Pokój, dnia 19.07.2005 rok

 

WYKAZ Nr 4 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGUDziałając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Pokój

Nr.działki i karta mapy

1068/167 k.m.1

Nr księgi wieczystej

KW 69959

Powierzchnia działki

0,2600

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny parków, skwerów i zieleńców

Forma zbycia

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT

Cena gruntu + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

11.500.00

-

-------

11.500.00 zł.

2.530.00 zł.

14.030.00 zł.

427.00 zł.

-------

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

14.457.00 ZŁ.

================

Wadium

1.500.00 zl.

Minimalne postąpienie

150.00 zł.


OGŁOSZENIE i WYKAZ podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 30 dni licząc od dnia wywieszenia.


Wywieszono dnia 19.07.2005 r do dnia 22.08.2005 r.


Pokój, dnia 19.07.2005 rok


 informację wytworzył(a): U.G.Pokój - Referat GPI
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektor
data wytworzenia: 2005-07-19