Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY SPECJALNEJ W NAMYSŁOWIE NA ROK 2006/2008

nowa podstrona, dodana 2005-09-06

    ZP - 4/2005    Pokój, 2005-09-05

                  OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

     DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY SPECJALNEJ W NAMY SŁOWIE w latach szkolnych 2005/2006,

        2006-2007,2007-2008 koniec roku szkolnego

  GMINA POKÓJ  ul. Sienkiewicza  8  46 - 034    Pokój  strona-  www.gminapokoj.pl  e-mail:  wojt@gminapokoj.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:    przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    Urząd Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 pok. nr 1

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest nieodpłatne 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

   Przewóz dzieci w/g wykazu z miejscowości na terenie Gminy Pokój do szkoły specjalnej szkoły podstawowej z oddziałem integracyjnym ,przedszkola integracyjnego w Namysłowie

dzienny przebieg  - 140  km      kod  W.S.Z   - 60113100 - 4

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:  2 stycznia 2006 r  do 2008 r. - zakończenie roku szkolnego

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  cena  - 100 % cn : cb x 100  cn – najniższa wiarygodna cena , cb- cena oferty badanej

8) Informacja na temat wadium:      nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

| cena  za 1 - km                                                |100     |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie zamawiającego  Urząd Gminy w Pokoju  ul. Sienkiewicza  8 46 - 034    Pokój  Pokój  nr 7

do dnia 2005-09-21 do godz. 12:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert: ] w siedzibie zamawiającego

   Urząd Gminy w Pokoju  ul. Sienkiewicza 8 46-034  Pokój . dnia 2005-09-21 o godz.    12  00.

Termin związania ofertą – 30 dni – 21 10 2005 r                     

                          

                                                    

WLADYSŁAW  KUIK

   WÓJT GMINY POKÓJinformację wytworzył(a): Referat ZDG UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - Andrzej Wójtowicz
data wytworzenia: 06-09-2005