Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DOSTAWĘ OPAŁU SEZON 2005/2006

nowa podstrona, dodana 2005-09-06

  ZP - 5/2005      Pokój, 2005-09-05

                         OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:      DOSTAWY OPAŁU SEZON GRZEWCZY  2005 / 2006 r

1) GMINA POKÓJ     ul Sienkiewicza 8   46-034   Pokój www.gminapokoj.pl  wojt@gminapokoj.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:   przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Urząd Gminy w Pokoju ul. Sienk iewicza 8 nieodpłatnie  lub   za zaliczeniem pocztowym

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:  nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

  MIAŁ WĘGLOWY             -  23-18-06     - 270  TON

  WĘGIEL KAMIENNY        -  27 - 06 -06  -   43 TONY      Kod  W.S.Z - 10000000 - 3

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:  15 .10. 2005  r  -- 15 .03. 2006 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 CENA   - 100 %     cn : cb x 100  cn- cena  najniższej  wiarygodnej oferty  cb - cena oferty badanej

8) Informacja na temat wadium:   nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|cena                                                            |100     |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:

        Urząd Gminy w  POKÓJU   ul Sienkiewicza 8  46-034   Pokój      Pokój nr  7 do dnia 2005-09-21 do godz. 12:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego

        Urząd Gminy w  Pokóju    46 - 034  Pokój ul Sienkiewicza 8    Pokój    nr 10  godz  12 00 .                         

12) termin związania ofertą

okres  30 dni dni , tj. do dnia 2005-10-21

                          

       WŁADYSŁAW  KUIK                                           

       WÓJT GMINY POKÓJinformację wytworzył(a): Referat ZDG - UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - Andrzej Wójtowicz
data wytworzenia: 06-09-2005