Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKONANIE ODWIERTU HYDROGEOLOGICZNEGO POSZUKIWAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO UJMUJĄCEGO WODĘ Z UTWORÓW TRZECIORZĘDOWYCH W M. SIEDLICE GMINA POKÓJ

nowa podstrona, dodana 2005-09-13

 ZP - 7/2005

                                                                                                                      Pokój  2005-09-12

                                       OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 Przedmiot zamówienia:

Wykonanie odwiertu hydrogeologicznego poszukiwawczo-eksploatacynego ujmującego wodę

z utworów trzeciorzędowych  na działce nr 11 w m. Siedlice

1) Nazwa  adres zamawiającego:

 GMINA POKÓJ  ul. Sienkiewicza 8  46-034    Pokój

 www.gminapokoj.pl    wojt@gminapokoj.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:       przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 Urząd Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 pok. nr 1 tel. 077/ 4693085 wew.23

  cena specyfikacji istotnych warunków  zamówienia -  nieodpłatnie lub za zaliczeniem pocztowym

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,

Wiercenie otworu Ǿ20" -12 m, wiercenie otworu Ǿ-18"-30m,wiercenie otworu  Ǿ-16"-13m

zafiltrowanie otworu filtrem stałym z rury PCV, pompowanie oczyszczające otwór oraz jego dezynfekcja, przeprowadzenie pompowania pomiarowego wraz z badaniami wody z odwiertu

/ analiza fizyko-chemiczna i bakteriologiczna/., opracowanie dokumentacji oraz założenie karty kodowej,

 likwidacja otworu w przypadku negatywnych wyników badań.

 - podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:    nie dotyczy

   Kod CPV   -  Próbne wiercenia  -  45121000-1

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

             Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:               30 listopada 2005 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:             -   określone w SIWZ   pkt.  VIII

8) Informacja na temat wadium:              nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|CENA                                                                  |100     |

---------------------------------------------------------------------------

 sposób  obliczenia   :  cn : cb  x 100   ,  cn. – najniższa wiarygodna cena  :  cena oferty badanej  

10) miejsce i termin składania ofert:

   GMINA POKÓJ  ul. Sienkiewicza 8 46-034    Pokój     pokój  nr  7

do dnia 2005-09-29 do godz. 12:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 GMINA POKÓJ  ul. Sienkiewicza  8.  46-034  Pokój  pokój . nr 10  o godz.. 12 00                         

12) termin związania ofertą

okres  30 dni , tj. do dnia 2005-10-30

                          

                                                     

WOJT  GMINY POKÓJ

Władysław KUIK
informację wytworzył(a): Referat ZDG UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - Andrzej Wójtowicz
data wytworzenia: 13-09-2005