Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FAŁKOWICACH ETAP I

nowa podstrona, dodana 2005-09-07


PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004-2006

 

 


 Projekt  - DRW - I - 60511/64/05                  ZP- 8 /2005                 Pokój dnia  2005-09-22

                              OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

 REMONT  I WYPOSAŻENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W FAŁKOWICACH    ETAP - I

1)   GMINA POKÓJ    ul. Sienkiewicza 8   46 -034   Pokój

www.gminapokoj.pl   wojt@gminapokoj.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:               przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Budunek Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8  pok. nr 1- Zamówienia publiczne

w wersji elektronicznej strona www gminapokoj.pl – przetargi, lub za zaliczeniem pocztowym

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  

Rozbiórka pokrycia z dachówki i rozebranie elementów więźby dachowej - 673,5 m2 3.

 Izolacja cieplna z wełny mineralnej - 628 m2 .Deskowanie i łacenie .

Pokrycie dachu blacho dachówką - 673,5 m2 .Ułożenie gąsiorów - 43,6 m2

Obróbki koszowe i wiatrowe - 52,04 m2 Wymiana desek czołowych - 168,8 mb. 

Montaż rynien dachowych  - 39,8 mb .montaż rynien spustowych - 27,5 mb

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w sanitariacie. .Licowabie ścian płytkami - 17,3 m2  Malowanie tynków - 17m2 .Roboty hydrauliczne demontażowe. Wymiana podejść z PCV i dopływu w rurociągach miedzianych / umywalka ,brodzik ,ustęp podgrzewacz wody/ .

Biały montaż : umywalka– 1kpl, ustęp z płuczką ;kompakt; -1 kpl, brodzik natryskowy –1 kpl

Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ  załącznik – Przedmiar robót

Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień :   45262600-7 i  45450000-6

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:   20 listopada 2005 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: określone w  SIWZ  rozdział VIII i IX

 

 8) Informacja na temat wadium:   nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga %   |

---------------------------------------------------------------------------

| cena zadania                                                        |100   %  |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:  w siedzibie zamawiającego

  GMINA POKÓJ   ul. Sienkiewicza 8  46 -034   Pokój  pokój nr 7

  do dnia 2005-10-12 do godz. 12:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego

 GMINA POKÓJ   ul. Sienkiewicza 8  46 -034   Pokój  pokój nr 10

   dnia 2005-10-12  godz. 12:00  

 

12) termin związania ofertą  okres  30 dni   tj. do dnia 2005-11-13

                          

                                                    

 WÓJT  GMIN POKÓJ

 

WŁADYSŁAW  KUIKinformację wytworzył(a): Referat ZDG U G Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - Andrzej Wójtowicz
data wytworzenia: 2005-09-22