Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE PRZETARGU dz. 954/213 Pokój, 145/2 Lubnów, 133/2 Dąbrówka Dolna,

nowa podstrona, dodana 2005-08-26

 

OGŁOSZENIEWójt Gminy Pokój działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207 poz.2108/ o g ł a s z a :II przetarg ustny nieograniczonyna zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pokój, których niżej zamieszczony wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.Przetarg oddzielnie na każdą nieruchomość wymienioną w wykazie odbędzie się w dniu 07.11.2005 r. o godzinie 1000 w pokoju nr 10, w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju przy ul. Sienkiewicza nr 8W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy w Pokoju wadium w wysokości podanej w załączonym wykazie. Termin wpłacania wadium upływa na trzy dni przed rozpoczęciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie :

    • zaliczone na poczet ceny nabycia w razie wygrania przetargu

    • niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba nie wygra przetargu

    • przepada, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy nabycia prawa własności w ustalonym wcześniej terminie

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.Strona nr 1WYKAZ Nr 1

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGUDziałając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/

Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Pokój

Lubnów

Dąbrówka Dolna

Nr.działki i karta mapy

954/213 k.m.1

145/2 k.m.2

133/2 k.m.1

Nr księgi wieczystej

KW 71619

KW 71387

KW brak

Powierzchnia działki

0.0779

0.1690

0,0400

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny upraw ogrodniczych i sadów z możliwością zabudowy

Zabudowa mieszk. i usługi dla ludności Brak planu p.z.

Budownictwo mieszkaniowe i usługi - brak planu

Forma zbycia

Przetarg

Przetarg

Przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT

Cena + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

3.800.00

--

--

3.800.00

836.00

4.636.00

549.00

--

12.100.00

--

5.900.00

6.200.00

--

--

976.00

--

1.400.00

----

do rozbiórki

1.400.00

308.00

1.708.00

1.600.00

--

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

5.185.00

13.076.00

3.308.00

Wadium

600.00

1.400.00

350.00

Minimalne postąpienie

50.00

150.00

50.00 


OGŁOSZENIE z WYKAZAMI podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 30 dni, licząc od dnia wywieszenia.


Wywieszono dnia 04.10.2005 r do dnia 07.11.2005 r.

Pokój, dnia 04.10.2005 rok

WÓJT GMINY POKÓJ

Władysław Kuik


strona nr 2informację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektor
data wytworzenia: 2005-10-04