Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ

nowa podstrona, dodana 2005-11-28

Zalacznik Nr l do Zarzadzenia Nr 35/2005

Wójta Gminy Pokój z dnia 25 listopada 2005 r.

WÓJT GMINY POKÓJ

oglasza otwarty konkurs ofert

na realizacje przez organizacje pozarzadowe i inne uprawnione podmioty zadania -"PROW ADZENIE

DZIALALNOSCI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ W SWIETLICY SRODOWISKOWEJ W

KROGULNEJ"

I. Wysokosc dotacji na realizacje zadania w 2006 r. - 15.000,00 zl (slownie: pietnascie tysiecy zlotych 00/100).

II. Warunki przyznania dotacji:

Podmiot skladajacy oferte:

l) wykonuje zadanie samodzielnie,

2) posiada \vlasna kadre do realizacji zadania,

3) zobowiaze sie do prowadzenia i wyodrebnienia w ewidencji ksiegowej srodków otrzymanych na

realizacje umowy.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

- termin: l stycznia - 31 grudnia 2006 r.

- beneficjenci: dzieci i mlodziez zagrozone uzaleznieniami oraz innymi problemami spolecznymi

- miejsce realizacji zadania: Krogulna

IV. Termin skladania ofert.

29 grudnia 2005 r.

V. Tennin, tryb i kryteria w)'boru oferty.

l. Ocena mozliwosci realizacji zadania przez podmiot.

2. Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania

3. Dotychczasowe doswiadczenie oferenta w realizac.ii zadan z zakresu dzialalnosci opiekunczo-

\vychowawczej lub o zblizonym charakterze.

4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizac.ii zadania, w tym, w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania.

5. Konkurs zostanie rozstrzygniety takze w przypadku, gdy wplyniejedna oferta.

6. Rozpatrzenie ofert nastapi w ciagu 30 dni liczac od koncowego terminu zlozenia ofert.

7. O wyborze realizatora zadania podmiot zostanie po'wiadomionypisemnie.

8. Szczególowe warunki realizacji i rozliczenia zadania okresli umowa zawarta pomiedzy Wójtem

Gminy Pokój a podmiotem.

VI. Wypelnione oferty wraz z zalacznikami nalezy skladac lub przeslac listem poleconym na adres: Urzad

Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, z dopiskiem "KONKURS-SWIETLICA

SRODOWISKOWAW KROGULNEJ".

VII. W 2003 r. powyzsze zadanie realizowala Gmina Pokój - wysokosc srodków 9.750,- (slownie:

dziewiec tysiecy siedemset piecdziesiat zlotych 00/100).

W 2004 r. pow)'zsze zadanie realizowal Polski Komitet Pomocy Spolecznej - Stowarzyszenie

Charytatywne, Opolski Zarzad Wojewódzki - wysokosc srodków 12.474 zl (slownie: dwanascie

tysiecy czterysta siedemdziesiat cztery zlote 00/100). ,

W 2005 r. powyzsze zadanie realizowal Polski Komitet Pomocy Spolecznej - Stowarzyszenie

Charytatywne, Opolski Zarzad Wojewódzki - wysokosc srodków 15.000 zl (slownie: pietnascie

tysiecy zlotych 0°/100).

Ogloszenie o konkursie ofert i Rcgulamin konkursu znajduje sie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy

Pokój na stronie internetowej: www.gminapokoj.pl. jak równiez na tablicy ogloszen w budynku Urzedu

Gminy, ul. Sienkiewicza 8.

Regulamin konkursu oferty mozna odebrac w Sekretariacie Urzedu Gminy Pokój.

 

informację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch
data wytworzenia: 2005-11-28