Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USŁUGI GEODEZYJNE - PRZETARG

nowa podstrona, dodana 2006-01-04
 

ZP -1/2006 Pokój , 2006-01-04

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 60.000 EURO

Przedmiot zamówienia:

USŁUGI GEODEZYJNE na 2006 r

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój Strona www.gminapokoj.pl

E-mail wojt@gminapokoj.pl Godziny urzędowania 7 30-15 30

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Budynek Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 pok. nr 1 tel/fax 077/ 4693080

upoważniony do kontaktów Andrzej Wójtowicz : nieodpłatnie lub za zaliczeniem pocztowym

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,

1. Podział nieruchomości na dwie działki

2 Podział nieruchomości za każda następną działkę.

3. Wznowienie granic do 4 punktów granicznych

4. Aktualizacja mapy do celów projektowych do 1 ha

5 Aktualizacja mapy do celów projektowych za każdy następny ha.

6.Rozgraniczenie nieruchomości do 4 punktów

KOD CPV - 74.27.40.00 – 0


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej ,częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

6) Termin wykonania zamówienia: Cały rok 2006 na zlecenie Zamawiającego


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki wymienione w art. 22 ust 1 i nie podlegają wykluczeniu z art 24 - Prawo zamówień publicznych

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ

8) Informacja na temat wadium: nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium |Waga |

---------------------------------------------------------------------------

|cena |100 |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert: Gmina Pokój ul Sienkiewicza 8 46-034 Pokój pok. Nr 7

do dnia 2006-01-23 do godz. 12:00


11) miejsce i termin otwarcia ofert: Gmina Pokój ul Sienkiewicza 8 46-034 Pokój pok. Nr 10

dnia 23.01.2006 o godz. 12 15.

Wójt Gminy Pokój

Władysław Kuik
 

informację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - Andrzej Wójtowicz
data wytworzenia: 2006-01-04