Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ

nowa podstrona, dodana 2006-01-30

 Projekt  - DRW - I - 60511/63/05    ZP- 3 /2006     Pokój dnia  2006-01-30

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów  wiejskich 2004-2006”  

 

      OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

      O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ  60.000   EURO 

  

Przedmiot zamówienia:

 BUDOWA  BOISK SPORTOWYCH  W  KROGULNEJ  

 

1)   GMINA POKÓJ    ul. Sienkiewicza 8   46 -034   Pokój

www.gminapokoj.pl   wojt@gminapokoj.pl  tel/fax 077 4693080

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:               przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Budynek Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8  pok. nr 1- Zamówienia publiczne

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Andrzej Wójtowicz

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   nieodpłatnie lub za zaliczeniem pocztowym

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  :

 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50 – 12 m2

  Rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. 15 cm1,2 m3

  Układanie nawierzchni chodników z kostki brukowej  gr. 6 cm  - 100 m2

  Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej do 15 cm  - 885 m2

  Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej gr. 10 cm   - 885  m2( chodnik 85m ,boisko 800)

  Boisko - podbudowa z kruszywa naturalnego gr.20 cm ,podbudowa z tłucznia kamiennego

   gr. 10 cm i 7 cm , ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej gr.5 cm  na powierzchni – 800 m2.

  Ułożenie obrzeży trawnikowych – 232 mb  Boisko trawiaste do piłki siatkowej  200 m2

  – nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 5  cm   nawierzchni gruntowa –10cm

   wykonanie trawników dywanowych, zagęszczenie podłoża walcem .

  Dostawa słupków i siatki do siatkówki- 1 kpl. Dostawa bramek do piłki ręcznej – 1klp

  Dostawa słupów z tablicami do piłki koszykowej – 1 kpl. 

 

 

Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ   załącznik –   Przedmiar robót

 

Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień :  45212290-5

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowych

 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej

 

6) Termin wykonania zamówienia:   15 MAJA  2006 r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki wymienione w   art. 22  ust 1.

i nie podlegają wykluczeniu z art. 24 Prawo zamówień publicznych

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w   SIWZ  rozdział VIII i IX

 

 8) Informacja na temat wadium:   nie dotyczy

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga %   |

---------------------------------------------------------------------------

| cena zadania                                                        |100   %  |

---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:  w siedzibie zamawiającego

  GMINA POKÓJ   ul. Sienkiewicza 8  46 -034   Pokój  pokój nr 7

  do dnia 2006-02-20 do godz. 12:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego

 GMINA POKÓJ   ul. Sienkiewicza 8  46 -034   Pokój  pokój nr 10

   dnia 2006-02-20  godz. 12:30  

 

12) termin związania ofertą  okres  30 dni   tj. do dnia 2006-03-21

                          

                                                                                                                                                                                                                              WÓJT  GMIN POKÓJ

WŁADYSŁAW  KUIK

 
informację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch
data wytworzenia: 30.01.2006