Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

nowa podstrona, dodana 2006-03-02
 

ZP - 5 /2006                                                                                  Pokój  02.03. 2006r.

                    OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

        O WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 60000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i ulic na terenie Gminy Pokój

 przy użyciu remontera typu  „ PARCHER”

 Gmina Pokój  ul. Sienkiewicza  8  46-034   Pokój

Strona www.gminapokoj.pl  E-mail  wojt@gminapokoj.pl  tel/fax 0774693080

Godziny urzędowania 7 30-15 30

2) Określenie trybu zamówienia:       przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Budynek Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 pok. nr 1

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, -   nieodpłatnie  lub za zaliczeniem pocztowym

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Naprawa obłamanych krawędzi, uszczelnienie pęknięć ,  wypełnienie ubytków w jezdni .

   Kod CPV      - 45.23.31.40 - 2

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej  :

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

6) Termin wykonania zamówienia:                     31 maja  2006 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

      spełniania  tych warunków:

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust 1  i nie podlegają wykluczeniu  z art 24  Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny  złożonych ofert na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ

8) Informacja na temat wadium:                           nie  dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    % |

---------------------------------------------------------------------------

|cena                                                                        |100    %  |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:   Gmina Pokój  ul. Sienkiewicza  846-034   Pokój

 Pokój nr 7   do dnia 2006-03-20 do godz. 12 00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:  GMINA POKÓJ ul. Sienkiewicza 8.  46-034  Pokój

 Pokój nr 10  dnia  20 .03.2006 r o godz.  12.30

 

12 Termin związania ofertą    do dnia        20 04.2006 r 

 

 Wójt Gminy

 Władysław Kuik

informację wytworzył(a): Jan Zimoch UG Pokój
za treść odpowiada: Referat GPI
data wytworzenia: 02.03.2006 r.