Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU

nowa podstrona, dodana 2006-02-28

 Projekt  - DRW - I - 60511/67/05                  ZP- 4 /2006                 Pokój dnia  2006-02-28

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów  wiejskich 2004-2006”  

 

                              OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

                   O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ  60.000 EURO 

  

Przedmiot zamówienia:

 REMONT  WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W  DOMARADZU  

 

1)   GMINA POKÓJ    ul. Sienkiewicza 8   46 -034   Pokój

www.gminapokoj.pl   wojt@gminapokoj.pl  tel/fax 077 4693080

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:               przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Budynek Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8  pok. nr 1- Zamówienia publiczne

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Andrzej Wójtowicz

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   nieodpłatnie lub za zaliczeniem pocztowym

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  :

  Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu,nawozów mineralnych i wapna rolniczego gr. 2 cm

  na powierzchni  -  0,56 ha.

  Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej , siewem z przykryciem nasion, po wysiewie

   walcowanie kolczatką na powierzchni  -  056  ha.

  Zagęszczenie podłoża- warstwy wegetacyjnej  walcem gładkim na powierzchni  - 056 ha.

  Ułożenie płytek z kamieni sztucznych  o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w szatni

  sportowej na powierzchni  -  44,8 m2

  Wymiana stolarki drewnianej na  drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne – 2m2

 

Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ   załącznik –   Przedmiar robót

 

Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień :  45242290-5  i  45450000-6

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowych

 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej

 

6) Termin wykonania zamówienia:   15 MAJA  2006 r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki wymienione w   art. 22  ust 1.

i nie podlegają wykluczeniu z art. 24 Prawo zamówień publicznych

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w   SIWZ  rozdział VIII i IX

 

 8) Informacja na temat wadium:   nie dotyczy

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga %   |

---------------------------------------------------------------------------

| cena zadania                                                        |100   %  |

---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:  w siedzibie zamawiającego

  GMINA POKÓJ   ul. Sienkiewicza 8  46 -034   Pokój  pokój nr 7

  do dnia 2006-03-20 do godz. 12:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego

 GMINA POKÓJ   ul. Sienkiewicza 8  46 -034   Pokój  pokój nr 10

   dnia 2006-03-20  godz. 12:15  

 

12) termin związania ofertą  okres  30 dni   tj. do dnia 2006-04-21

                          

                                                                                                                                                                                                                              WÓJT  GMIN POKÓJ

 WŁADYSŁAW  KUIK

 




informację wytworzył(a): Jan Zimich - UG  Pokój
za treść odpowiada: Referat GPI
data wytworzenia: 28.02.2006 r.