Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W LUBNOWIE ETAP I


 

Projekt - DRW - I - 60511/66/05 ZP- 10 /2006 Pokój dnia 2006-03-24

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006”


OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 60.000 EURO

Przedmiot zamówienia:

REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLUICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE Etap I


1) GMINA POKÓJ ul. Sienkiewicza 8 46 -034 Pokój

www.gminapokoj.pl wojt@gminapokoj.pl tel/fax 077 4693080

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00


2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony


3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Budynek Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 pok. nr 1- Zamówienia publiczne

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Andrzej Wójtowicz

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nieodpłatnie lub za zaliczeniem pocztowym


4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

Etap –I

Rozebranie podłóg białych na wpust – 67,7 m2 Rozebranie legarów –88mb

Wykonanie podkładu z materiałów sypkich – 17,08 m3, Wykonanie podkładu betonowego – 8,54 m3 Wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii – 85,4 m2 , Wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych gr 4 cm – 85,4 m2, Wykonanie warstwy wyrównującej gr. 40mm – 84,5 m2,

Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych 30x30 – 84,5 m2 Wykonanie cokolików – 92 mb

Demontaż okien drewnianych i montaż okien PCV /uchylno – rozwieranych/ o wym. 1100x1200mm - 7 sztuk Demontaż drzwi drewnianych i montaż drzwi skrzydłowych płytowych wewnętrznych z osadzeniem ościeżnicy metalowej o wym. 1000x2000 mm – 5 sztuk

Demontaż drzwi drewnianych i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych wejściowych - 1000x2000mm -1 szt.

Uzupełnienie ścianek z cegły gr. ½ cegły na zaprawie cementowej – 11 m2

Tynkowanie wew. tynkiem kat .III – 53,64 m2,licowanie ścian płytkami 20x20 cm – 53,64 m2

Odbicie tynków wew. – 10 m2

Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ załącznik –

Przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień : 45450000-6, 45262600-75) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej


6) Termin wykonania zamówienia:

I ETAP –– Roboty remontowo budowlane wewnątrz budynku - 31 maja 2006 r


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki wymienione w art. 22 ust 1.

i nie podlegają wykluczeniu z art. 24 Prawo zamówień publicznych

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ rozdział VIII i IX


8) Informacja na temat wadium: nie dotyczy


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium |Waga % |

---------------------------------------------------------------------------

| cena zadania |100 % |

---------------------------------------------------------------------------


10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego

GMINA POKÓJ ul. Sienkiewicza 8 46 -034 Pokój pokój nr 7

do dnia 2006-04-10 do godz. 12:00


11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego

GMINA POKÓJ ul. Sienkiewicza 8 46 -034 Pokój pokój nr 10

dnia 2006-04-10 godz. 12:45

12) termin związania ofertą okres 30 dni tj. do dnia 2006-05-09

WÓJT GMIN POKÓJ

WŁADYSŁAW KUIK
informację wytworzył(a): REFERAT GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - Andrzej Wójtowicz
data wytworzenia: 2006-03-24