Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W ZAWIŚCI ETAP I

 

Projekt - DRW - I - 60511/72/05 ZP- 9 /2006 Pokój dnia 2006-03-24

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006”


OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 60.000 EURO

Przedmiot zamówienia:

REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLUICY WIEJSKIEJ W ZAWIŚCI I Etap


1) GMINA POKÓJ ul. Sienkiewicza 8 46 -034 Pokój

www.gminapokoj.pl wojt@gminapokoj.pl tel/fax 077 4693080

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00


2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony


3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Budynek Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 pok. nr 1- Zamówienia publiczne

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Andrzej Wójtowicz

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nieodpłatnie lub za zaliczeniem pocztowym

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

Etap –I

Montaż rurociągów z cu Ø 22 mm –45mb, Montaż rurociągów z cu Ø 28 mm –52mb

Montaż rurociągów z cu Ø 18 mm –58mb, Przyłącza grzejnikowe Ø 15 mm – 15 kpl.

Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o. – 6 szt.

Montaż Grzejników jednopłytowch wys. 300-500mm długości do 1600mm – 15 szt.

Montaż zaworów grzejnikowych – 15 szt

Kocioł stalowy – 4m2- 1 szt. Naczynie zbiorcze do 100 dcm3 – 1 szt

Demontaż okien drewnianych i montaż okien PCV /uchylno-rozwierne / o wym.-150x1350mm- 7 szt.

Demontaż okien drewnianych i montaż okien PCV /uchylno-rozwierne/o wym. - 2700x1350mm- 6 szt

Demontaż drzwi drewnianych i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych wejśćiowych o wym. 1350x2100 mm – 2 sztuki

Cyklinowanie posadzek drewnianych – 165,6 m2 Lakierowanie posadzek – 165,6 m2

Okładzina schodów z płyt o wym. 30x30cm – 24,54 m2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie – 332,6 m2 Docieplenie ścian z betonu płytami ze styropianu system STOPTER z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie elewacji z gotowych suchych mieszanek – 332,6 m2

Ołacenie połaci dachowej łatami 38x50mm – 374,35 m2. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej 2x5cm – 374,35 m2. Obróbki z blach ocynkowanej – 33,15 m2

Pokrycie dachu blachami powlekanymi trapezowymi – 493,35 m2

Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ załącznik –

Przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień : 45261900-3,45262600-7,45450000-6


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej


6) Termin wykonania zamówienia:

I ETAP – 30 czerwca 2006 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki wymienione w art. 22 ust 1.

i nie podlegają wykluczeniu z art. 24 Prawo zamówień publicznych

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ rozdział VIII i IX


8) Informacja na temat wadium: nie dotyczy


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium |Waga % |

---------------------------------------------------------------------------

| cena zadania |100 % |

---------------------------------------------------------------------------


10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego

GMINA POKÓJ ul. Sienkiewicza 8 46 -034 Pokój pokój nr 7

do dnia 2006-04-10 do godz. 12:00


11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego

GMINA POKÓJ ul. Sienkiewicza 8 46 -034 Pokój pokój nr 10

dnia 2006-04-10 godz. 12:15

12) termin związania ofertą okres 30 dni tj. do dnia 2006-05-09

WÓJT GMIN POKÓJ

WŁADYSŁAW KUIK


informację wytworzył(a): REFERAT GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - Andrzej Wójtowicz
data wytworzenia: 2006-03-24