Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W KROGULNEJ ETAP I i II


 

Projekt - DRW - I - 60511/65/05 ZP- 8 /2006 Pokój dnia 2006-03-24

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006”


OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 60.000 EURO

Przedmiot zamówienia:

REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLUICY WIEJSKIEJ W KROGULNEJ I i II Etap


1) GMINA POKÓJ ul. Sienkiewicza 8 46 -034 Pokój

www.gminapokoj.pl wojt@gminapokoj.pl tel/fax 077 4693080

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00


2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony


3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Budynek Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 pok. nr 1- Zamówienia publiczne

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Andrzej Wójtowicz

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nieodpłatnie lub za zaliczeniem pocztowym


4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

Etap –I

Demontaż grzejników stalowych szt – 13 , Demontaż rurociągów stalowych Ø 32mm – 90 mb, Demontaż rurociągu stalowego Ø 65-80 mm – 42 mb, Demontaż rurociągu stalowego Ø 40 – 30 mb, Montaż rurociągów z cu Ø 22 mm –30mb, Montaż rurociągów z cu Ø 28 mm –42mb

Montaż rurociągów z cu Ø 18 mm –90mb, Przyłącza grzejnikowe Ø 15 mm – 13 kpl.

Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o. – 6 szt. Montaż Grzejników jednopłytowych

wys. 300-500mm długości do –600mm – 13 szt. Montaż zaworów grzejnikowych – 13 szt

Etap – II

Demontaż okien drewnianych i montaż okien PCV o wym. 1350x1650mm- 17 sztuk

Demontaż drzwi drewnianych i montaż drzwi aluminiowych o wym. 1350x2100 mm – 3 sztuki

Zerwanie posadzki lastryko – 51 m2, Ułożenie posadzki z płyt o wym. 30x30cm – 51 m2

Ułożenie paneli podłogowych /przemysłowych – 217,3 m2 Dwukrotne malowanie farbą ognioodporną powierzchni drewnianych – 240 m2, Wykonanie izolacji stropu gr.15 cm/trociny-wapno/ - 240 m2, Wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej

jednowarstwowa gr. 15cm - 240 m2


Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ załącznik –

Przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień : 45262600-7 ,45261900-3, 45450000-6

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej


6) Termin wykonania zamówienia:

I ETAP – Remont instalacji c.o - 31 maja 2006 r

II ETAT – Roboty remontowo budowlane wewnątrz budynku - 30 czerwca 2006 r


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki wymienione w art. 22 ust 1.

i nie podlegają wykluczeniu z art. 24 Prawo zamówień publicznych

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ rozdział VIII i IX


8) Informacja na temat wadium: nie dotyczy


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium |Waga % |

---------------------------------------------------------------------------

| cena zadania |100 % |

---------------------------------------------------------------------------


10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego

GMINA POKÓJ ul. Sienkiewicza 8 46 -034 Pokój pokój nr 7

do dnia 2006-04-10 do godz. 12:00


11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego

GMINA POKÓJ ul. Sienkiewicza 8 46 -034 Pokój pokój nr 10

dnia 2006-04-10 godz. 12:30

12) termin związania ofertą okres 30 dni tj. do dnia 2006-05-09

WÓJT GMIN POKÓJ

WŁADYSŁAW KUIK
informację wytworzył(a): rEFERAT GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - Andrzej Wójtowicz
data wytworzenia: 2006-03-24