Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ

nowa podstrona, dodana 2006-05-15

Projekt  - DRW - I - 60511/63/05                  ZP- 11/ /2006       Pokój dnia  2006.05.15

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów  wiejskich 2004-2006”  

 

                              OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

                   O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ  60.000 EURO 

  

Przedmiot zamówienia:

 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W   KROGULNEJ 

Zamawiający

GMINA POKÓJ    ul. Sienkiewicza 8   46 -034   Pokój

www.gminapokoj.pl   wojt@gminapokoj.pl  tel/fax 077 4693080

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:               przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Budynek Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8  pok. nr 1- Zamówienia publiczne

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Andrzej Wójtowicz

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   nieodpłatnie lub za zaliczeniem pocztowym

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  :

  Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50 na powierzchni 12 m2

  Rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. 15 cm1,2 m3

  Ułożenie obrzeży trawnikowych o wymiarach 30x8x100 na podsypce cement-piaskowej – 232 mb

  Ręczne  usunięcie warstwy ziemi urodzajnej do 15 cm z powierzchni   885 m2 

  Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej gr. 10 cm   - 800  m2 – boisko

  Wykonanie  podbudowy  z tłucznia kamiennego w dwóch warstwach ,dolna -10 cm

  po  zagęszczeni oraz górna -7 cm  na powierzchni  800m2

  Ułożenie jednej warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej gr.5 cm  na powierzchni – 800 m2

  Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej gr. 10 cm   - 85  m2 – chodnik

  Układanie nawierzchni chodników z kostki brukowej  na podsypce piaskowej

łącznie - 100 m2 / kostka brukowa  - 8 cm - chodnik szerokości 2m – 9 mb , chodnik szerokości   1m długości 82 mb – kostka brukowa  6 cm  

  Wykonanie boiska do piłki siatkowej po przez  ręczne wykonanie warstwy odsączającej

  z  kruszywa naturalnego / piasek-zwir/ grubości 20 cm po zagęszczeniu .  .

  Wykonanie boiska do piłki siatkowej ,boisko trawiaste o wymiarach 10mx20m-  200 m2 

   poprzez  niwelację powierzchni przeznaczonej pod boisko, rozłożenie warstwy mieszanki

  torfowo-nawozowej  gr 10 cm - po zagęszczeniu,

  Wykonanie trawników dywanowych, zagęszczenie podłoża walcem .

  Dostawa i montaż słupków i siatki do siatkówki- 1 kpl.

  Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej – 1klp

  Dostawa i montaż słupów z tablicami do piłki koszykowej – 1 kpl.

 

  Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ   załącznik –

  Przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień :  45211111-1, 45233253-7, 45233222-1

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej , częściowej, uzupełniającej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowych

 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej

 Zmawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

6) Termin wykonania zamówienia:                         -  30 lipca  2006 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu : 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust 1

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie

 art. 24 ustawy  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Wykonawca winien  posiadać we wpisie swojej działalności wykonawstwo w zakresie budowy dróg chodników i zagospodarowanie terenów zieleni

Dysponować  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia z branży drogowej z potwierdzeniem przynależności do właściwej Branżowej Izby Inżynierów lub Izby Samorządu Zawodowego – kierownik budowy

Posiadać środki lub zdolność kredytową w wysokości 100000,00 PLN – opinia banku wystawiona nie wcześniej jak 6 m-cy przed  upływem składania ofert

 Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w   SIWZ  rozdział  IX

 Nie spełnienie  choćby jednego z w/w warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy

 8) Informacja na temat wadium:                  nie dotyczy

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga %   |

---------------------------------------------------------------------------

| cena zadania                                                        |100   %  |

---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:  w siedzibie zamawiającego

  GMINA POKÓJ   ul. Sienkiewicza 8  46 -034   Pokój  pokój nr 7

  do dnia 2006 05. 30.godz. 12:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego

 GMINA POKÓJ   ul. Sienkiewicza 8  46 -034   Pokój  pokój nr 10

   dnia 2006 05.30 godz. 12:15  

 

12) termin związania ofertą  okres  30 dni od dnia złożenia ofert.

                          

                                                                                                                                                                                  WÓJT  GMIN POKÓJ

WŁADYSŁAW  KUIK

informację wytworzył(a): UG POKÓJ
za treść odpowiada: Jan Zimoch
data wytworzenia: 15.05.2006