Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-WYMIAN DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ NA PCV W ZSG w POKOJU

nowa podstrona, dodana 2006-05-15
Pokój dnia 15 maja 2006

 

 

                     OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

                   O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ  60.000 EURO    

Przedmiot zamówienia:

 WYMIAN DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ NA  PCV W ZSG  w POKOJU

Zamawiający :   GMINA POKÓJ    ul. Sienkiewicza 8   46 -034   Pokój

www.gminapokoj.pl   wojt@gminapokoj.pl  NIP 752-10-02-643

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:               przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Budynek Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8  pok. nr 1- Zamówienia publiczne

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   nieodpłatnie lub za zaliczeniem pocztowym

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia  :

Wymian okien zespolonych drewnianych na rozwierane i uchylno-rozwierne wielodzielne z   plastyku PCV w systemie min. 4 – komorowym z szybami termoizolacyjnymi o k = 1,1 W/m2

z okuciami obwiedniowymi kolor biały o wymiarach 230 x 200  w ilości – 24 szt

Rozebranie obróbek blacharskich oraz montaż nowych z blachy powlekanej kolor brązowy z zaślepkami o wymiarach  240x 30 w ilości – 24 sztuk

Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ   załącznik –   Przedmiar robót

Oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień :   45000000-7 i  45421000-4

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowych

 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej

6) Termin wykonania zamówienia:   30 czerwca   2006 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki wymienione w   art. 22  ust 1.

i nie podlegają wykluczeniu z art. 24 Prawo zamówień publicznych - oświadczenie

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w   SIWZ  rozdział VIII i IX

 8) Informacja na temat wadium:   nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| cena zadania                                                        |100   %  |

---------------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:  w siedzibie zamawiającego

  GMINA POKÓJ   ul. Sienkiewicza 8  46 -034   Pokój  pokój nr 7

  do dnia 2006-05-30 do godz. 12:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego

 GMINA POKÓJ   ul. Sienkiewicza 8  46 -034   Pokój  pokój nr 10

   dnia 2006-05-30  godz. 12:30  

 

12) termin związania ofertą  okres  30 dni   od dnia składania ofert                          

                                                                                                                                                                                                                              WÓJT  GMIN POKÓJ

 

WŁADYSŁAW  KUIK                      

 
informację wytworzył(a): UG POKÓJ
za treść odpowiada: Jan Zimoch
data wytworzenia: 15.05.2006r.