Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG DĄBRÓWKA DOLNA DZ. 100/2 I DOMARADZKA KUŹNIA DZ. 161 I 165

nowa podstrona, dodana 2006-07-19

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Pokój działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U.Nr 207 poz.2108/        o g ł a s z a   :

 

 

 I  przetarg ustny nieograniczony  

 

na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pokój, których niżej zamieszczony wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

         Przetarg   oddzielnie  na  każdą  nieruchomość wymienioną w wykazie odbędzie się w dniu 28.08.2006 r. o godzinie 1000  w pokoju nr 10,  znajdującego  się  w  siedzibie  Urzędu  Gminy w Pokoju przy ul. Sienkiewicza nr 8

 

         W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy w Pokoju   wadium   w wysokości podanej w załączonym wykazie. Termin wpłacania wadium upływa na jedną godzinę przed rozpoczęciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie :

       zaliczone na poczet ceny nabycia w razie wygrania przetargu

       niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba nie wygra przetargu

       przepada, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy nabycia prawa własności w ustalonym wcześniej terminie

         Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.

strona nr 1

 

WYKAZY

 

    NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

W GMINIE POKÓJ

 

         Działając  na  podstawie  art. 35  ustawy  z  dnia   21 sierpnia  1997  roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

 

 

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Dąbrówka Dolna

Nr.działki i karta mapy

    100/2    k.m.1

Nr księgi wieczystej

KW 42332 cz.

Powierzchnia działki              

0,0199

Przeznaczenie w p.p.z.

Brak planu -  w Studium  - Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Forma zbycia                

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę + koszty

w tym :       cena budynków

                   cena gruntu

                   plus 22% VAT

                   Cena  + 22%VAT

                   koszty geodezyjne i wyceny

                   inne koszty

                 1.213.90           zł.

         

                        -

                    695.00          zł.

                    152.90          zł.     

                    847.90          zł. 

                    366.00          zł.

                  -------

ŁĄCZNA   CENA  NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

                 1.213.90            ZŁ.

          ================

Wadium

                    150.00            zl.

Minimalne postąpienie

                      20.00            zł.

 

 

 

 

 

strona nr 2

 

 

 

strona nr 3

 

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Domaradzka Kuźnia

Domaradzka Kuźnia

Nr.działki i karta mapy

    161   k.m.1

   165  k.m.1

Nr księgi wieczystej

KW 71712

KW 71713

Powierzchnia działki              

0,2300

0.4600

Przeznaczenie w p.p.z.

Brak planu – w Studium - Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Brak planu – w Studium - Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Forma zbycia               

Sprzedaż-przetarg

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę + koszty

w tym :       cena budynków

                   cena gruntu

                   plus 22% VAT

                   Cena  + 22%VAT

                   koszty geodezyjne i wyceny

                   inne koszty

           10.614.00   zł.

                          ---

 

            8.400.00  zł.

            1.848.00  zł                      

          10.248.00   zł.

               366.00   zł.

               -------

       21.411.00    zł.

                   ----

 

        17.250.00   zł.

          3.795.00   zł.

        21.045.00   zł.

             366.00   zł.

ŁĄCZNA   CENA  NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

       10.614.00  zł.

 ============

  21.411.00  zł.

    ===========

Wadium

               1.100.00   zl.

         2.200.00    zł.

Minimalne postąpienie

                  200.00   zł.

            500.00    zł.

 

 

 WYKAZ  podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 30 dni licząc od dnia wywieszenia.

 

Wywieszono dnia 19.07.2006 r  do dnia 28.08.2006 r.

 

Pokój, dnia  19.07.2006 rok

 

Z/J                                Wójt Gminy Pokój

 

                                        Władysław Kuikinformację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektor
data wytworzenia: 19.06.2006