Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II PRZETARG NA DZIAŁKI NR 161 i 165 w DOMARADZKIEJ KUŹNI

nowa podstrona, dodana 2006-09-01

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Pokój działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U.Nr 207 poz.2108/        o g ł a s z a   :

 

 

 II  przetarg ustny nieograniczony  

 

na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pokój, których niżej zamieszczony wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

         Przetarg   oddzielnie  na  każdą  nieruchomość wymienioną w wykazie odbędzie się w dniu 02.10.2006 r. o godzinie 1000  w pokoju nr 10,  znajdującego  się  w  siedzibie  Urzędu  Gminy w Pokoju przy ul. Sienkiewicza nr 8

 

         W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy w Pokoju   wadium   w wysokości podanej w załączonym wykazie. Termin wpłacania wadium upływa na jedną godzinę przed rozpoczęciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie :

       zaliczone na poczet ceny nabycia w razie wygrania przetargu

       niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba nie wygra przetargu

       przepada, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy nabycia prawa własności w ustalonym wcześniej terminie

         Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.

strona nr 1

WYKAZY

    NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

W GMINIE POKÓJ

            Działając  na  podstawie  art. 35  ustawy  z  dnia   21 sierpnia  1997  roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Domaradzka Kuźnia

Domaradzka Kuźnia

Nr.działki i karta mapy

    161   k.m.1

   165  k.m.1

Nr księgi wieczystej

KW 71712

KW 71713

Powierzchnia działki              

0,2300

0.4600

Przeznaczenie w p.p.z.

Brak planu – w Studium - Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Brak planu – w Studium - Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Forma zbycia               

Sprzedaż-przetarg

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę + koszty

w tym :

 cena budynków

 cena gruntu

 plus 22% VAT

 Cena  + 22%VAT

 koszty geodezyjne i wyceny

                   inne koszty

               9.516.00   zł.

         

 

                   ---

               7.500.00  zł.

              1.650.00   zł.                     

              9.150.00   zł.

                 366.00   zł.

                  -------

       19.276.00    zł.

 

 

            -----

       15.500.00   zł.

         3.410.00    zł.

       18.910.00   zł.

            366.00   zł.

          ---------

ŁĄCZNA   CENA  NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

          9.516.00  zł.

     ============

19.276.00  zł.   ===========

Wadium

               1.000.00   zl.

         2.000.00    zł.

Minimalne postąpienie

                  100.00   zł.

            200.00    zł.

  WYKAZ  podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 30 dni licząc od dnia wywieszenia.

 

Wywieszono dnia 01.09.2006 r  do dnia 02.10.2006 r.

 

Pokój, dnia  01.09.2006 rok

 

Z/J                                                          Wójt Gminy Pokój

 

                                                                 Władysław Kuik

strona nr 2
informację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektyor
data wytworzenia: 01-10-2006