Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I PRZETARG NA DZIAŁKI W ŁADZY, POKOJU I DOMARADZU W DNIU 09-10-2006

nowa podstrona, dodana 2006-09-05

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Pokój działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U.Nr 207 poz.2108/        o g ł a s z a   :

 

 

 I  przetarg ustny nieograniczony  

 

na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pokój, których niżej zamieszczony wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

         Przetarg   oddzielnie  na  każdą  nieruchomość wymienioną w wykazie odbędzie się w dniu 09.10.2006 r. o godzinie 1000  w pokoju nr 10,  znajdującego  się  w  siedzibie  Urzędu  Gminy w Pokoju przy ul. Sienkiewicza nr 8

 

         W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy w Pokoju   wadium   w wysokości podanej w załączonym wykazie. Termin wpłacania wadium upływa na jedną godzinę przed rozpoczęciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie :

       zaliczone na poczet ceny nabycia w razie wygrania przetargu

       niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba nie wygra przetargu

       przepada, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy nabycia prawa własności w ustalonym wcześniej terminie

         Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.

strona nr 1

 

Strona nr 2

 

WYKAZ

    NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

         Działając  na  podstawie  art. 35  ustawy  z  dnia   21 sierpnia  1997  roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Ładza

Ładza

Ładza

Ładza

Ładza

Nr.działki i karta mapy

203/1 k.m.1

203/2 k.m.1

203/3 k.m.1

203/4 k.m.1

203/5 k.m.1

Nr księgi wieczystej

KW67758

KW67758

KW67758

KW67758

KW67758

Powierzchnia działki              

0,1027

0,1068

0,1254

0,1238

0,1236

Przeznaczenie w p.p.z.

Pod zabud. miesz. i usługi

Pod zabud. miesz. i usługi

Pod zabud. miesz. i usługi

Pod zabud. miesz. i usługi

Pod zabud. miesz. i usługi

Forma zbycia               

przetarg

przetarg

przetarg

przetarg

przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawce

w tym : -  cena budynków

             - cena gruntu

             - plus 22% VAT

             - Cena gruntu +                      22%VAT

                koszty geodezyjne i wyceny

              - inne koszty

   6.350.00

 

-

   6.350.00

   1.397.00

   7.747.00

 

      366.00

     

   6.130.00

 

-

   6.130.00

   1.349.00

   7.479.00

 

      366.00

   7.200.00

 

-

   7.200.00

   1.584.00

   8.784.00

 

      366.00

   7.100.00

 

-

   7.100.00

   1.562.00

   8.662.00

 

      366.00

   7.100.00

 

-

   7.100.00

   1.562.00

   8.662.00

 

      366.00

ŁĄCZNA   CENA  NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży

   8.113.00

   7.845.00

   9.150.00

   9.028.00

   9.028.00

Wadium

 1.000.00 zł.

 1.000.00 zł.

 1.000.00 zł.

 1.000.00 zł.

 1.000.00 zł.

Minimalne postąpienie

    100.00 zł.

    100.00 zł.

    100.00 zł.

    100.00 zł.

    100.00 zł.

 

 

Strona nr 2

 

 

Strona nr 3

 

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Pokój

Pokój

Domaradz

Domaradz

Nr.działki i karta mapy

537/8, 538/8 k.m.6

175/56 k.m.2

740 k.m3

675/2 k.m3

Nr księgi wieczystej

KW71916

KW35918

KW brak

KW72803

Powierzchnia działki              

0.0470

0.2810

0.1600

0.1325

Przeznaczenie w p.p.z.

Pod zab. zagrodową

Rolnicze zabudowana bud.gosp.

Pod zab. miesz. i usługi

Rolnicze zabudowana stodołą

Forma zbycia               

przetarg

przetarg

przetarg

przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : -  cena budynków

             - cena gruntu

             - plus 22% VAT

             - Cena gruntu +                      22%VAT

                koszty geodezyjne i wyceny

              - inne koszty

   2.100.00

 

-

   2.100.00

      462.00

   2.562.00

 

      366.00

 19.160.00

 

-         0.00

 19.160.00

-

-

 

      732.00

 

 

 15.790.00

 

 10.090.00

   5.700.00

-

-

 

      732.00

 11.400.00

 

   7.100.00

   4.300.00

-

-

 

      732.00

ŁĄCZNA   CENA  NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży

   2.928.00

 19.892.00

 16.522.00

 12.132.00

Wadium

         300.00 

     2.000.00 zł.

      1.700.00 zł.

      1.300.00 zł.

Minimalne postąpienie

            30.00 zł.

        200.00 zł.

         200.00 zł.

         150.00 zł.

 

 WYKAZ  podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 30 dni   licząc od dnia wywieszenia.

 

Wywieszono dnia 05.09.2006 r  do dnia 09.10.2006 r.

Pokój, dnia  05.09.2006 rok

                                                                                             WÓJT  GMINY  POKÓJ

 

                                                                                              Władysław Kuik

 informację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektor
data wytworzenia: 05-09-2006