Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  Pokój, dnia 19.03.2007 r.

Nr sprawy ZP1/2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych      

o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pokój przy użyciu remontera

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
 

www.gminapokoj.pl

2) OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami).

3)  ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ BĘDZIE DOSTĘPNA    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój : http://www.bip.gminapokoj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi teleadresowymi: osobiście w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 10 lub pocztą elektroniczną

(e-mail:zamowienia@gminapokoj.pl) lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

4) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:

1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pokój przy użyciu remontera:

1.              Krzywa Góra – Ładza

2.              Ładza ul. Wiejska

3.              Krogulna ul. Średnia

4.              Krogulna ul. Siedlicka

5.              Zieleniec

6.              Żabieniec

7.              Domaradz

8.              Domaradz

9.              Domaradz – Paryż

10.        Lubnów ul. Powstańców Śląskich

11.        Kopalina ul. Wiejska

12.        Dąbrówka Dolna ul. Paryska

13.        Jagienna

14.        Kozuby

15.        Pokój ul. Winna Góra

16.        Pokój ul. Wolności

17.        Pokój ul. Wojska Polskiego

18.        Pokój ul. Mariacka

19.        Pokój ul. Brzeska

20.        Pokój ul. Średnia

21.        Pokój ul. Nowy Świat

22.        Pokój ul. 1-go Maja

23.        Pokój ul. Kościelna

24.        Pokój ul. Żeromskiego

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego grysem i emulsją asfaltową w/w dróg gminnych przy śr. gł. dziur i wyboi 7 cm, w ilości  min. 90 ton /przedmiar/ wbudowanej masy  max. 112 ton.

1.1)     Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane.

1.2) Informacje na temat umowy ramowej: ogłoszenie nie dotyczy umowy ramowej.

1.3) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.42.

1.4) Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej

5)  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

6)  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia (wymagany): do 31.05.2007 r.

7) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.).
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz art. 24 Prawo zamówień publicznych;

2) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Z wykazu i załączonych dokumentów musi wynikać warunek, że wykonawca w w/w okresie wykonał (zakończył) trzy roboty polegające na cząstkowym remoncie dróg bitumicznych za kwotę co najmniej 20 tys. zł każda z robót.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych ww. oświadczeń i dokumentów. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców oparty będzie na zasadzie (spełnia - nie spełnia).

8)  INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:
 Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

9)  KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Cena oferty brutto -  100%. Spośród wszystkich ważnych ofert zostania wybrana ta oferta, która ma najniższą cenę za jedną tonę wbudowanego materiału.

10) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać/przesyłać na adres:

    Urząd Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, sekretariat - pokój nr 3. w terminie do dnia 28 marca 2007 r. do godz. 10:00.     
Ofertę należy napisać (obowiązek złożenia oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności – art. 82 ust. 2 ww. ustawy) w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak podano wyżej z dopiskiem: „Remont cząstkowy grysami i emulsją ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pokój przy użyciu remontera”.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 marca 2007 r. o godz. 11.00 w  Urzędzie Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, sala narad.

11) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
12) INFORMACJĘ O ZAMIARZE ZAWARCIA OFERTY RAMOWEJ:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13) INFORMACJĘ O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UMIESZCZANE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
Zamawiający nie przewiduje wyżej wymienionego rozwiązania.
14) INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.
15) OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW: Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034Pokój, woj. opolskie, tel. 077 469-30-80, fax 077 469-30-85, e-mail: zamowienia@gminapokoj.pl

-   sprawy techniczne: Andrzej Pawlicki tel. (077) 469-30-80 w godz. 8.00 - 15.00

-   sprawy proceduralne: Mariusz Danielak tel. (077) 469-30-30 w godz. 8.00 - 15.00

 


                                                                                                               Barbara Zając

                                                                                                           (-) Wójt Gminy Pokój

informację wytworzył(a): Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminy
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek Z-ca Wójta Gminy Pokój
data wytworzenia: 19.03.2007 r.