Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój

Gmina Pokój
 
Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
www.gminapokoj.pl, wojt@gminapokoj.pl
tel.: 077-46-93-085, fax: 077-46-93-080

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP dnia 25-07-2007 pod numerem 126159-2007 o godz. 08:24

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  211 000 euro
na:
"Przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój".

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
60113100 - 4 Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.
  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.gminapokoj.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 10 – bez opłat, lub pocztą na wniosek Wykonawcy w terminie 5 dni.

Opis przedmiotu zamówienia:

„Przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Pokój".
Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 60113100 - 4 Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

Ogólna charakterystyka  przedmiotu zamówienia:
- przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008, obejmujące dowozy dzieci, nauczycieli i innych osób wskazanych przez Zamawiającego do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój.
- obieg na dowozy szkolne stanowi załącznik Nr 1 do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,
- całość usługi może być wykonywana tylko przez jednego wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu i z którym zostanie zawarta umowa,
- Zamawiający zapewni opiekunów dla przewozów na poszczególnych trasach,
- Zamawiający użyczy nieodpłatnie wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu jeden autobus do przewozu osób typu „gimbus”, którym wybrany wykonawca zobowiąże się świadczyć usługi przewozowe tylko na trasach wskazanych w niniejszej dokumentacji (wzór protokołu zdawczo-odbiorczego autobusu „gimbus” stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy),
- dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazd po zakończeniu nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego,
- z przewozów objętych zamówieniem mogą korzystać wyłącznie dzieci, uczniowie oraz osoby wskazane przez Zamawiającego,
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy, z tym że:
podane w załączniku trasy mogą być przez wykonawcę modyfikowane w sposób taki, że wykonawca może zmienić kolejność miejscowości, od których zacznie przewóz. W tym wypadku wykonawca załączy do oferty niniejszy załącznik ze zmodyfikowanym wykazem miejscowości oraz poda godziny odjazdów dla tych miejscowości. Zmianie nie może ulec liczba miejscowości wchodzą w skład danej trasy oraz stacja docelowa dla każdej z danych tras. Początek dowozów nie może zaczynać się prędzej niż o godzinie 7:00 rano. Przybycie na miejsce docelowe nie może przekroczyć godziny 8:00 rano dnia wyjazdu dla szkół mieszczących się we wsi Pokój oraz godziny 8:30 dla szkoły we wsi Domaradz. Przewóz dzieci do przedszkola (6-cio latki) we wsi Lubnów, Pokój oraz Domaradz odbywać się będzie od godz. 7:00; przybycie godz. 8:00.

 


Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych i ofert wariantowych.


Terminy realizacji zamówienia:
- rok szkolny 2007/2008 (tj. od 03-09-2007 do 20-06-2008),
      
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.).
b) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym - środki transportu z aktualnym przeglądem technicznym, przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z § 36 i n. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123),
c) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
d) są uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.)
e) posiadają aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia – w zakresie przewozu osób na terenie kraju. Ubezpieczenie musi obejmować szkodę na osobie (szkody będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia).

Ocena spełniania warunków określonych jw. dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów („spełnia” albo „nie spełnia”) i oświadczeń Komisja przetargowa na podstawie złożonych dokumentów, oceni czy Wykonawca spełnia warunki przedstawione powyżej.

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Spośród wszystkich ważnych ofert, tj. takich, które spełniają wymagania niniejszej Specyfikacji, są zgodne z jej treścią oraz pozostałymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybierz ofertę wg poniższego wzoru:
Kryterium                    Waga
1) cena                    100 %

Sposób obliczenia ceny wg wzoru:

[( Cn: Cb)] x 100 pkt x (waga kryterium – 100%) – max.100 pkt

gdzie:  Cn - cena najniższa; Cb - cena badana

Zgodnie z powyższym zostanie wybrana jedna oferta, która przedstawia najniższą ceną brutto za jeden dzień przewozów.
Wybrana oferta uzyska max. 100 pkt. Pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą ilość punktów.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 03.08.2007r. do  godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.08.2007r o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego – Sala Narad

Termin związania ofertą: 30 dni i jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy pomocy aukcji elektronicznej.

 

nowa podstrona, dodana 2007-07-25informację wytworzył(a): Mariusz Danielak 
za treść odpowiada: Barbara Zając
data wytworzenia: 25-07-2007