Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sieć wodociągowa Krogulna - Siedlice


Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro
 na zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej tranzytowej Krogulna – Siedlice oraz rozdzielczej wraz z przyłączami w Siedlicach

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony http://bip.gminapokoj.pl/
(ze względu na ograniczone możliwości techniczne opis przedmiotu zamówienia znajduje się w kilku osobnych plikach).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci wodociągowej tranzytowej na odcinku Krogulna-Siedlice i sieci rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Siedlice.
Zakres rzeczowy stanowiący przedmiot niniejszego opracowania przedstawia się następująco:
- sieć wodociągowa tranzytowa-rozdzielcza PVC/PE śr. 110 mm, L= 3993 mb
- przyłącza wodociągowe PE śr. 32 mm, L=829 mb
- ilość Przyłączy domowych 27 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, jako załączniki do niniejszej specyfikacji. Z uwagi na ryczałt jako formę przyjętego rozliczenia przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy. Uzyskanie pozwolenia na budowę należy do Zamawiającego.
Wszelkie prace geodezyjne są po stronie Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 15-12-2007 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Lp. Warunek do spełnienia przez wykonawcę
1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.
3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 3 ustawy).
Oferty wykonawców spełniające powyższe warunki zostaną poddane ocenie zgodnie z kryteriami zawartymi w niniejszej SIWZ.

Wadium – Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
 A. Oferowana cena (brutto) - 100 %

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Won = An x 1,0

Won - wskaźnik oceny oferty

A.   Oferowana cena (koszt)
                 Cmin
An = __________ x 100 pkt
                  Cn
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena zaproponowana przez oferenta n
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, która ustalono na 1,0 (100%).
Zamówienie publiczne zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
<DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO>
"OFERTA NA  PRZETARG – Sieć wodociągowa tranzytowa Krogulna-Siedlice oraz rozdzielcza i przyłącza w Siedlicach”
NIE OTWIERAĆ PRZED <TERMIN OTWARCIA OFERT>
Termin składania ofert upływa dnia 01 października 2007 r. o godz. 10:00.
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84 ust. 2 ustawy).

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie wybierze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Mapa geotechniczna:

Projekt budowlany:

Przedmiar robót:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:


Wyjaśnienia na podane poniżej pytania:
  1. „Po zapoznaniu się ze specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stwierdzamy brak przedmiaru robót na rozbiórkę i odbudowę nawierzchni drogowych zgodnie ze specyfikacja Techniczną ST 02.00. Prosimy o odpowiedź: czy dopisać te pozycje do kosztorysu ofertowego i w jakim zakresie?”
  2. „Jaki procent inwestycji stanowi infrastruktura mieszkaniowa - powyższe konieczne jest do prawidłowego określenia stawki podatku VAT”
znajdują się w załączniku poniżej:
Pokój, dnia 09-10-2007 r.
ZP-4/2007Do wszystkich wykonawców postępowania nr ZP-4/2007


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak jw. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej tranzytowej Krogulna-Siedlice oraz rozdzielczej wraz  z przyłączami w Siedlicach


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuje, że wybrano jako najkorzystniejsza wybrano ofertę nr 3 tj.:


WODGAZ
ARKADIUSZ KOSENTKA, ALEKSANDRA MICHALSKA
SPÓŁKA JAWNA
45-802 OPOLE, UL. PARTYZANCKA 54 A
CENA BRUTTO -479400,84 ZŁ.
PKT – 100
POZOSTAŁE OFERTY:

    1. oferta I
    P.H.U.P. Kamel-Justyna Dudzic
    49-300 Brzeg
    ul. Łokietka 28/1
    cena brutto: 701761,72 zł
    pkt-68,31
    2. oferta II
    Zakład Instalacji Sanitarnych c.o. i gaz
    Andrzej Didik
    Zielęcice ul. Rzemieślnicza 12
    49-318 Brzeg
    Cena brutto: 656871,62 zł.
    pkt-72,98
    3. oferta IV
    PPUH „HYDROMONT”
    Inż. Jan Olszewski
    45-701 Opole
    ul. Wrocławska 62
    Cena-612406,97 zł.
    pkt-78,28


Oryginał zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się z załączniku poniżej:informację wytworzył(a): Mariusz Danielak
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 03-09-2007 r.