Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Zieleniec o nr: od 356/2 do 356/11

WÓJT GMINY POKÓJ
na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), uchwały Rady Gminy Pokój nr XI/82/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości położonej we wsi Zieleniec, obręb Zieleniec, KW nr 67055

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek
o numerach: 356/2, 356/3, 356/4, 356/5, 356/6, 356/7, 356/8, 356/9, 356/10 i 356/11.


Działka nr 356/2, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
a.   powierzchnia działki 0,2163 ha (Bz);
b.  działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w części ogrodzona, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej;
c.  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
2.    Termin zagospodarowania nieruchomości: brak;
3.    Cena wywoławcza w złotych: 22 000 zł;
4.    Obciążenia nieruchomości: brak;
5.    Zobowiązania: brak;
6.   Termin i miejsce przetargu: 7 marca 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
7.    Wadium: 2200 zł (w pieniądzu). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 marca 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
8.    Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
9.    Gmina Pokój zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
10.   Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
11.   Sprzedaż działki nie jest zwolniona z podatku VAT.
12.   Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
13.   Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
14.   Wójt Gminy Pokój ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
15.   W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości
i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.
16.   Uczestniczy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki.
17.   Wysokość postąpienia w złotych: 500 zł.
18.   Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

Działka nr 356/3, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;

a.    powierzchnia działki 0,1269 ha (Bz);
b.    działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w części ogrodzona, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka porośnięta dziką roślinnością oraz dębami (ok. 4 szt.) przy granicy, wzdłuż drogi dojazdowej;
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
1.    Termin zagospodarowania nieruchomości: brak;
2.    Cena wywoławcza w złotych: 14 000 zł;
3.    Obciążenia nieruchomości: brak;
4.    Zobowiązania: brak;
5.    Termin i miejsce przetargu: 7 marca 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
6.    Wadium: 1400 zł (w pieniądzu). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 marca 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
7.    Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
8.    Gmina Pokój zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9.    Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
10.   Sprzedaż działki nie jest zwolniona z podatku VAT.
11.   Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
12.   Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13.   Wójt Gminy Pokój ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
14.   W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.
15.   Uczestniczy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki.
16.   Wysokość postąpienia w złotych: 500 zł.
17.   Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

Działka nr 356/4, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
a.    powierzchnia działki 0,1255 ha (Bz);
b.    działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w części ogrodzona, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka porośnięta dziką roślinnością oraz nieregularnie dębami (ok. 10 szt.);
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
1.    Termin zagospodarowania nieruchomości: brak;
2.    Cena wywoławcza w złotych: 13 900 zł;
3.    Obciążenia nieruchomości: brak;
4.    Zobowiązania: brak;
5.    Termin i miejsce przetargu: 7 marca 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
6.    Wadium: 1400 zł (w pieniądzu). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 marca 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
7.    Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
8.    Gmina Pokój zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9.    Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
10.   Sprzedaż działki nie jest zwolniona z podatku VAT.
11.   Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
12.   Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13.   Wójt Gminy Pokój ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
14.   W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.
15.   Uczestniczy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki.
16.   Wysokość postąpienia w złotych: 500 zł.
17.   Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

Działka nr 356/5, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
a.    powierzchnia działki 0,1291 ha (Bz i RIVb);
b.    działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w części ogrodzona, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka porośnięta dziką roślinnością oraz dębami (ok. 6 szt.) wzdłuż zachodniej granicy (przy. dz. nr 356/4).
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
1.    Termin zagospodarowania nieruchomości: brak;
2.    Cena wywoławcza w złotych: 14 300 zł;
3.    Obciążenia nieruchomości: brak;
4.    Zobowiązania: brak;
5.    Termin i miejsce przetargu: 7 marca 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
6.    Wadium: 1400 zł (w pieniądzu). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 marca 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
7.    Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
8.    Gmina Pokój zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9.    Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
10.   Sprzedaż działki nie jest zwolniona z podatku VAT.
11.   Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
12.   Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13.   Wójt Gminy Pokój ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
14.   W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.
15.   Uczestniczy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki.
16.   Wysokość postąpienia w złotych: 500 zł.
17.   Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

Działka nr 356/6, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
a.   powierzchnia działki 0,1214 ha (RIVb);
b.   działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka do tej pory wykorzystywana pod działalność rolniczą – uprawy truskawek;
c.   brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
1.   Termin zagospodarowania nieruchomości: brak;
2.   Cena wywoławcza w złotych: 13 500 zł;
3.   Obciążenia nieruchomości: brak;
4.   Zobowiązania: brak;
5.   Termin i miejsce przetargu: 7 marca 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
6.   Wadium: 1400 zł (w pieniądzu). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 marca 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
7.   Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
8.   Gmina Pokój zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9.    Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
10.   Sprzedaż działki nie jest zwolniona z podatku VAT.
11.   Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
12.   Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13.   Wójt Gminy Pokój ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
14.   W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.
15.   Uczestniczy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki.
16.   Wysokość postąpienia w złotych: 500 zł.
17.   Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

Działka nr 356/7, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
a.   powierzchnia działki 0,1170 ha (RIVb);
b.   działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka do tej pory wykorzystywana pod działalność rolniczą – uprawy polowe;
c.   brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
1.   Termin zagospodarowania nieruchomości: brak;
2.   Cena wywoławcza w złotych: 13 100 zł;
3.   Obciążenia nieruchomości: brak;
4.   Zobowiązania: brak;
5.   Termin i miejsce przetargu: 7 marca 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
6.   Wadium: 1400 zł (w pieniądzu). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 marca 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
7.   Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
8.   Gmina Pokój zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9.    Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
10.   Sprzedaż działki nie jest zwolniona z podatku VAT.
11.   Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
12.   Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13.   Wójt Gminy Pokój ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
14.   W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.
15.   Uczestniczy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki.
16.   Wysokość postąpienia w złotych: 500 zł.
17.   Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

Działka nr 356/8, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;

a.   powierzchnia działki 0,1148 ha (RIVb);
b.   działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka do tej pory wykorzystywana pod działalność rolniczą – uprawy polowe;
c.   brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, względna bliskość terenów mieszkaniowych;
1.   Termin zagospodarowania nieruchomości: brak;
2.   Cena wywoławcza w złotych: 13 000 zł;
3.   Obciążenia nieruchomości: brak;
4.   Zobowiązania: brak;
5.   Termin i miejsce przetargu: 7 marca 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
6.   Wadium: 1400 zł (w pieniądzu). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 marca 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
7.    Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
8.    Gmina Pokój zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9.    Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
10.   Sprzedaż działki nie jest zwolniona z podatku VAT.
11.   Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
12.   Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13.   Wójt Gminy Pokój ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
14.   W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.
15.   Uczestniczy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki.
16.   Wysokość postąpienia w złotych: 500 zł.
17.   Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

Działka nr 356/9, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;

a.  powierzchnia działki 0,1113 ha (RIVb);
b.  działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka do tej pory wykorzystywana pod działalność rolniczą – uprawy polowe;
c.  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, względna bliskość terenów mieszkaniowych;
1.  Termin zagospodarowania nieruchomości: brak;
2.  Cena wywoławcza w złotych: 12 500 zł;
3.  Obciążenia nieruchomości: brak;
4.  Zobowiązania: brak;
5.  Termin i miejsce przetargu: 7 marca 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
6.  Wadium: 1400 zł (w pieniądzu). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 marca 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
7.  Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
8.  Gmina Pokój zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9.   Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
10.  Sprzedaż działki nie jest zwolniona z podatku VAT.
11.  Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
12.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13.  Wójt Gminy Pokój ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
14.  W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.
15.  Uczestniczy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki.
16.  Wysokość postąpienia w złotych: 500 zł.
17.  Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

Działka nr 356/10, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
a.   powierzchnia działki 0,1113 ha (RIVb);
b.   działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka do tej pory wykorzystywana pod działalność rolniczą – uprawy polowe;
c.   brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, względna bliskość terenów mieszkaniowych;
1.   Termin zagospodarowania nieruchomości: brak;
2.   Cena wywoławcza w złotych: 12 700 zł;
3.   Obciążenia nieruchomości: brak;
4.   Zobowiązania: brak;
5.   Termin i miejsce przetargu: 7 marca 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
6.   Wadium: 1400 zł (w pieniądzu). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 marca 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
7.   Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
8.   Gmina Pokój zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9.    Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
10.  Sprzedaż działki nie jest zwolniona z podatku VAT.
11.  Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
12.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13.  Wójt Gminy Pokój ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
14.  W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.
15.  Uczestniczy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki.
16.  Wysokość postąpienia w złotych: 500 zł.
17.  Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

Działka nr 356/11, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;

a.   powierzchnia działki 0,0958 ha (RIVb);
b.   działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka do tej pory wykorzystywana pod działalność rolniczą – uprawy polowe;
c.   brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, względna bliskość terenów mieszkaniowych;
1.   Termin zagospodarowania nieruchomości: brak;
2.   Cena wywoławcza w złotych: 10 900 zł;
3.   Obciążenia nieruchomości: brak;
4.   Zobowiązania: brak;
5.   Termin i miejsce przetargu: 7 marca 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
6.   Wadium: 1400 zł (w pieniądzu). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 marca 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
7.   Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
8.   Gmina Pokój zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9.    Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
10.  Sprzedaż działki nie jest zwolniona z podatku VAT.
11.  Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
12.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
13.  Wójt Gminy Pokój ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
14.   W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.
15.  Uczestniczy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki.
16.  Wysokość postąpienia w złotych: 500 zł.
17.  Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.


nowa podstrona, dodana 2008-01-29Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 29-01-2008