Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Pokój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej dz. nr 356/1 (I przetarg odbył się 18-01-2008 r.)

WÓJT GMINY POKÓJ

na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), uchwały Rady Gminy Pokój nr XI/82/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości położonej we wsi Zieleniec, obręb Zieleniec, KW nr 67055

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej dz. nr  356/1 (I przetarg odbył się 18-01-2008 r.)

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: dz. nr 356/1, obręb Zieleniec, k.m. 1, KW 67055;
 2. Powierzchnia nieruchomości: 0,5446 ha;
 3. Opis nieruchomości: działka zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem po byłej szkole podstawowej (od ok. 11 lat nieużytkowany) o łącznej powierzchni użytkowej 1 045,90 m2. Podpiwniczony w ok. 25 %. Działka ogrodzona z trzech stron. Położona w bardzo bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Namysłów – Opole.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium -  mieszkalnictwo i usługi dla ludności. Działka znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: brak;
 6. Cena wywoławcza w złotych: 170 000 zł;
 7. Obciążenia nieruchomości: brak;
 8. Zobowiązania: brak;
 9. Termin i miejsce przetargu: 10 marca 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
 10. Wadium: 17 000 zł (w pieniądzu). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 04 marca 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
 11. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 12. Gmina Pokój zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 14. Sprzedaż działki (wraz z zabudowaniami) zwolniona jest z podatku VAT.
 15. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
 16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 17. Wójt Gminy Pokój ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 18. W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.
 19. Uczestniczy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium (por. pkt 10); oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki.
 20. Wysokość postąpienia w złotych: 2000 zł.
 21. Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2008-01-29