Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rokowania na sprzedaż dz. 356/1 we wsi Zieleniec (dawna szkoła)

WÓJT GMINY POKÓJ
na podstawie: art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 3, § 6 i § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), uchwały Rady Gminy Pokój nr XI/82/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości położonej we wsi Zieleniec, obręb Zieleniec, KW nr 67055

ogłasza rokowania na sprzedaż zabudowanej dz. nr  356/1 (I przetarg odbył się 18-01-2008 r., II przetarg odbył się 10 marca 2008 r.)

1.    Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: dz. nr 356/1, obręb Zieleniec, k.m. 1, KW 67055;
2.    Powierzchnia nieruchomości: 0,5446 ha;
3.    Opis nieruchomości: działka zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem po byłej szkole podstawowej (od ok. 11 lat nieużytkowany) o łącznej powierzchni użytkowej 1 045,90 m2. Podpiwniczony w ok. 25 %. Działka ogrodzona z trzech stron. Położona w bardzo bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Namysłów – Opole.
4.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium -  mieszkalnictwo i usługi dla ludności. Działka znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
5.    Termin zagospodarowania nieruchomości: brak;
6.    Cena wywoławcza w złotych: 150 000 zł;
7.    Obciążenia nieruchomości: brak;
8.    Zobowiązania: brak;
9.    Termin i miejsce rokowań: 09 maja 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
10.    Zaliczka: 15 000 zł (pieniądz, obligacje Skarbu Państwa lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego). Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej do dnia 05 maja 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia zaliczki jest potwierdzenie z banku. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały rokowań, zaliczka zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu rokowań, po pisemnej dyspozycji uczestnika rokowań.
11.    Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
12.    Gmina Pokój zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a zaliczka nie podlega zwrotowi.
13.    Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
14.     Sprzedaż działki (wraz z zabudowaniami) zwolniona jest z podatku VAT.
15.    Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
16.    Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
17.    Wójt Gminy Pokój ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.
18.    W rokowaniach mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium zaliczkę,  w wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.
19.    Uczestniczy rokowań są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia zaliczki (por. pkt 10); oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w rokowaniach. Osoba przystępująca do rokowań wyraża tym samym zgodę na ich warunki.
20.    Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 05 maja 2008 r. na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem „Rokowania. Nie otwierać przed 09 maja br. godz. 10:00”. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
21.    Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

nowa podstrona, dodana 2008-03-27Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2008-03-27