Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Zieleniec, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice i Pokój

WÓJT GMINY POKÓJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek o numerach: 171 we wsi Zieleniec, 161 i 165 we wsi Domaradzka Kuźnia, 175/56 we wsi Pokój, 264/2 i 365/2 we wsi Fałkowice


Działka nr 171, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW brak;
Powierzchnia działki 0,1000 ha (RVI); działka niezabudowana, o kształcie wydłużonego prostokąta. Położona w środkowej części wsi Zieleniec, przy drodze do wsi Domaradz, pomiędzy budynkami mieszkalnymi o nr 37 i 38. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej nn. oraz sieci telekomunikacyjnej. Przed działką stoi drewniany słup telekomunikacyjny. Teren ogrodzony z trzech stron.  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W pasie o szerokości 45 metrów od drogi publicznej studium przewiduje tereny zabudowy mieszkaniowej i usługi dla ludności. Na pozostałej części działki użytki rolne. Cena wywoławcza w złotych: 6 512 zł. Wadium: 650 zł. Wysokość postąpienia w złotych: nie mniej niż 70 zł.

Działka nr 161, k.m.1, obręb Domaradzka Kuźnia, wieś Domaradzka Kuźnia, KW 71712;
Powierzchnia działki 0,2300 ha (RIVb i RV); działka niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Położona w środkowej części wsi Domaradzka Kuźnia, przy ulicy 1-go Maja, naprzeciw budynku mieszkalnego nr 6. Przez wycenianą działkę przebiega sieć wodociągowa równolegle do północnej granicy działki. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej nn. oraz sieci telekomunikacyjnej. Teren płaski, nieogrodzony. Bliskość terenów mieszkaniowych. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługi dla ludności. Cena wywoławcza w złotych: 19 797 zł. Wadium: 2000 zł. Wysokość postąpienia w złotych: nie mniej niż 200 zł.

Działka nr 165, k.m.1, obręb Domaradzka Kuźnia, wieś Domaradzka Kuźnia, KW 71713;
Powierzchnia działki 0,4600 ha (RIVa, B-RIVa i RIVb); działka częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym. Położona we wsi Domaradzka Kuźnia, pomiędzy ulicą 1-go Maja, a ulicą Opolską. Przez wycenianą działkę przebiega sieć wodociągowa. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej nn. oraz sieci telekomunikacyjnej. Teren wymaga uprzątnięcia. Budynek gospodarczy znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga remontu. Teren płaski, częściowo ogrodzony. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych. Cena wywoławcza w złotych: 39 010 zł; Wadium: 4000 zł. Wysokość postąpienia w złotych: nie mniej niż 400 zł.

Działka nr 175/56, k.m.2, obręb Pokój, wieś Pokój, KW 35918;
Powierzchnia działki 0,2810 ha (RV i B); działka rolna częściowa zabudowana budynkiem gospodarczym. Kształt działki zbliżony do trapezu. Działka znajduje się pomiędzy ulicami Brzeską a Skośną. Od wszystkich stron działka sąsiaduje z gruntami rolnymi. Nad nieruchomością przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia. Jeden słup linii znajduje się na wycenianej nieruchomości. Budynek ceglany, kryty dachówką cementową, wrota drewniane – stan budynku zły. Brak bezpośredniego połączenia z drogą. Przeznaczenie w miejscowym planie – tereny pól i łąk bez prawa zabudowy. Cena wywoławcza w złotych:
2 147 zł. Wadium: 220 zł. Wysokość postąpienia w złotych: nie mniej niż 30 zł.

Działka nr 264/2, k.m.2, obręb Fałkowice, wieś Fałkowice, KW 71424;
Powierzchnia działki 0,6100 ha (RV i W); działka niezabudowana, położona w środkowej części wsi Fałkowice przy drodze w kierunku Lubnowa. Możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, napowietrznej nn. oraz napowietrznej sieci telekomunikacyjnej. Teren płaski, nieogrodzony, systematycznie koszony. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pas szerokości 65 m. od drogi publicznej przeznaczony pod rozwój zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności. Na pozostałej części studium przewiduje użytki rolne. Cena wywoławcza w złotych: 35 075 zł. Wadium: 3500 zł. Wysokość postąpienia w złotych: nie mniej niż 350 zł.

Działka nr 365/2, k.m.2, obręb Fałkowice, wieś Fałkowice, KW 71423;
powierzchnia działki 0,6900 ha (RIVb); działka niezabudowana, znajdująca się na skraju wsi , od strony wsi Lubnów, przy drodze Fałkowice – Lubnów, w sąsiedztwie budynku mieszkalnego nr 110. Przez wyceniana działkę przebiega sieć wodociągowa. Istnieje możliwość podłączenia do sieci napowietrznej nn. oraz sieci napowietrznej telekomunikacyjnej. Teren płaski. W narożniku znajduje się przydrożna murowana z cegły kapliczka. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności. Cena wywoławcza w złotych:
35 087 zł. Wadium: 3500 zł. Wysokość postąpienia: nie mniej niż 350 zł.

Informacje ogólne dla wszystkich w/w działek: obciążenia i zobowiązania – brak; termin zagospodarowania nieruchomości – brak; termin i miejsce przetargu: 03 czerwca 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 28 maja 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Sprzedaż działek nie jest zwolniona z podatku VAT (22%) za wyjątkiem działek numer 165 i 175/56. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Uczestniczy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki. Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.


nowa podstrona, dodana 2008-04-25Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2008-04-25