Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Zieleńcu

WÓJT GMINY POKÓJ
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony (I przetarg odbył się 7 marca 2008 r., II przetarg odbył się 19 maja 2008 r.) na sprzedaż działek o numerach: 356/2, 356/3, 356/9 i 356/10 położonych we wsi Zieleniec


Działka nr 356/2, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
Powierzchnia działki 0,2163 ha (Bz); działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w części ogrodzona, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych. Cena wywoławcza w złotych: 22 500 zł. Wadium: 2500 zł. Wysokość postąpienia w złotych: nie mniej niż 225 zł.

Działka nr 356/3, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
Powierzchnia działki 0,1269 ha (Bz); działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w części ogrodzona, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka porośnięta dziką roślinnością oraz dębami (ok. 4 szt.) przy granicy, wzdłuż drogi dojazdowej; brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych. Cena wywoławcza w złotych: 14 500 zł. Wadium: 1400 zł. Wysokość postąpienia w złotych: nie mniej niż 145 zł.

Działka nr 356/9, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
powierzchnia działki 0,1113 ha (RIVb);działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka do tej pory wykorzystywana pod działalność rolniczą – uprawy polowe; brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, względna bliskość terenów mieszkaniowych. Cena wywoławcza w złotych: 13 000 zł. Wadium: 1400 zł. Wysokość postąpienia: nie mniej niż 130 zł.

Działka nr 356/10, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
powierzchnia działki 0,1135 ha (RIVb); działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka do tej pory wykorzystywana pod działalność rolniczą – uprawy polowe; brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, względna bliskość terenów mieszkaniowych. Cena wywoławcza w złotych: 13 200 zł. Wadium: 1400 zł Wysokość postąpienia w złotych: nie mniej niż 132 zł.

Informacje ogólne dla wszystkich w/w działek: obciążenia i zobowiązania – brak; termin zagospodarowania nieruchomości – brak; termin i miejsce przetargu: 30 czerwca 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 czerwca 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Sprzedaż działki nie jest zwolniona z podatku VAT (22%). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Uczestniczy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki. Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.


nowa podstrona, dodana 2008-05-19Podmiot udostępniający: Barbara Zająć
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2008-05-19