Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej ośrodkiem zdrowia w Pokoju - przetarg unieważniony

Zarządzenie Nr 86/2008
Wójta Gminy Pokój
z dnia 28 maja 2008 r.


w sprawie unieważnienia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia nieruchomości składającej się z działek o numerach 1067/26 i 1068/26, objętych księgą wieczystą KW 66562

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2004r. nr 261, poz.2603ze zm.) zarządzam,co następuje:

§ 1.

Unieważniam I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o numerach 1067/26 i 1068/26 objętych księgą wieczystą KW66562.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Pokój.


Wójt Gminy Pokój         

Barbara Zając           

PDFZarządzenie nr 86.2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 maja 2008 r..pdf

Uzasadnienie

Mając na uwadze nieprzerwane zapewnienie usług medycznych dla mieszkańców Gminy Pokój, w szczególności ze wsi Pokój i jej okolic niemożliwe jest, aby w bieżącym okresie nastąpiła zmiana podmiotu, który takie usługi świadczy na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

WÓJT GMINY POKÓJ
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek zabudowanych ośrodkiem zdrowia o numerach: 1067/26 i 1068/26 położonych we wsi Pokój


Działka nr 1067/26 i 1068/26, k.m.2, obręb Pokój, wieś Pokój, KW 66127; powierzchnia działek 0,1157 ha (B-RV). Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej (Opole – Namysłów), pomiędzy nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Teren płaski, zabudowany parterowym budynkiem ośrodka zdrowia. Dojazd do nieruchomości droga utwardzoną. Nieruchomość wyposażona jest w energię elektryczną, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Nieruchomość jest użytkowana. Powierzchnia działki jest w pełni zagospodarowana, teren z dwóch stron jest ogrodzony. Możliwość dalszego wykorzystywania nieruchomości wyłącznie na cele związane z ochroną zdrowia (utrzymanie obecnego sposobu korzystania z nieruchomości). Cena wywoławcza w złotych: 256 500 zł. Wadium: 26 000 zł. Wysokość postąpienia w złotych: nie mniej niż 2 600 zł.

Informacje ogólne dla wszystkich w/w działek: obciążenia i zobowiązania – nieodpłatna służebność drogi obciążająca działki 1068/26 i 1014/25 na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działek nr 1065/25 i 350/28 objętych KW 66562. Nieruchomość jest obecnie użytkowana na podstawie umowy najmu i w związku z tym okres wypowiedzenia tej umowy wynosi jeden miesiąc i przypada na ostatni dzień następnego miesiąca po miesiącu, w którym takie wypowiedzenie złożono; termin zagospodarowania nieruchomości – brak; termin i miejsce przetargu: 02 czerwca 2008 r., godz. 10:00, sala narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 28 maja 2008 r. na konto nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój – dopiskiem numeru działki. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Sprzedaż działki jest zwolniona z podatku VAT. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które wniosą wadium w formie, wysokości i terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Uczestniczy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoba przystępująca do przetargu wyraża tym samym zgodę na jego warunki. Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 16, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.


nowa podstrona, dodana 2008-04-21Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2008-04-21