Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu komunalego mieszkalnego położonego w Pokoju przy ul. 1-go Maja 9 na czas nieoznaczony - ROZSTRZYGNIĘTY


Pokój, 29.10.2009 r. 

WÓJT GMINY POKÓJ

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem lokalu komunalnego mieszkalnego położonego

w Pokoju przy ul. 1-go Maja 9

na czas nieoznaczony

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 121,5 m2 położony przy ul. 1-go Maja 9 w Pokoju,

 

opis nieruchomości i powierzchnię, a w przypadku lokali powierzchnię użytkową lokalu

lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 121,5 m2 położony przy ul. 1-go Maja 9 w Pokoju, składający się z pomieszczeń ( kuchnia, łazienka, 5 pokoi, przedpokój, pomieszczenie przynależne do lokalu (komórka)). Lokal częściowo umeblowany, wyposażony jest w instalację wodno - kanalizacyjną i instalację elektryczną, ogrzewanie elektryczne i etażowe na paliwo stałe.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

lokal przeznaczony jest do celów mieszkalnych

termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 13.11.2009 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, sala narad

wysokość stawki wywoławczej

Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  2,41 zł. brutto.

wysokość wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie pieniężnej w wysokości 500 zł na konto Urzędu Gminy Pokój: Nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Pokoju najpóźniej do dnia 12.11.2009 r. Dniem dokonania wpłaty wadium przelewem jest data wpływu wpłaconej kwoty na konto Urzędu Gminy Pokój. W tytule przelewu należy podać „wadium przetarg nieograniczony najem lokalu Pokój ul. 1-go Maja 9” i podąć imię i nazwisko oferenta.

Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz wpłacenia kaucji w wysokości 6-krotnego miesięcznego czynszu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu - pod rygorem utraty kwoty wpłaconego wadium,

Wadium oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu za najem lokalu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi, na pisemny wniosek oferenta.

Termin oględzin nieruchomości i miejsce zapoznania się z treścią wzoru umowy na najem skutkach uchylenia się od zawarcia umowy najmu.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Urzędem Gminy Pokój tel. /077/ 469-30-80 wew.30, informacji udziela Agnieszka Piekarek tel. oraz udostępnia do wglądu Regulamin, w oparciu o który przetarg będzie prowadzony i wzór umowy najmu, informuje o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy najmu

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

- oryginał dowodu wpłaty wadium.

- oświadczenie, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./,

-zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów potwierdzające wiarygodność płatniczą oferenta tj. (zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, decyzje o przyznaniu emerytury, przeciętne dochody z ostatnich 3 miesięcy przekraczające na jednego członka gospodarstwa domowego, 100 % najniższej emerytury, która wynosi 675,10 złotych brutto (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 10/100),

-oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń

-oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,

-oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy na najem lokalu oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy najmu,

-osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości. Osoba występująca podczas przetargu w imieniu uczestnika przetargu tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo notarialne upoważniające ją do czynności przetargowych w imieniu osoby reprezentowanej.

Sposób przeprowadzania licytacji określa Regulamin przetargu.

Lokal wygrany w przetargu nie może być przedmiotem zamiany ani podnajmu.

Pierwsze postąpienie nie może wynosić mniej niż 50 % stawki wywoławczej, kolejne postąpienia nie mogą być mniejsze niż 0,10 zł brutto.

Wójt Gminy Pokój może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny. Od czynności związanych z przeprowadzonym przetargiem można się odwołać do Wójta Gminy Pokój w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Ogłoszenie o przetargu wraz z wykazem lokali mieszkalnych znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pokój i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gminapokoj.pl 

                                                                                                                 z up. Wójta

                                                                                                               mgr Joanna Ptaszek

                                                                                                                Zastępca Wójta


Pokój, 13 listopada 2009 r.

SG-II-71404-1/2009
 
 
 

PROTOKÓŁ Z USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA
13 LISTOPADA 2009 R.

 
  1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w Urzędzie Gminy Pokój, dnia 13 listopada 2009 r. o godz. 10:00
  2. Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 121,5 m2położony przy ul. 1-go Maja 9 w Pokoju.
  3. Obciążenia - brak
  4.  Zobowiązania – brak
  5. Wyjaśnienia oferentów – brak
  6. Osoby dopuszczone do udziały w przetargu – Leśnik Bożena, Misztal Krzysztof oraz Magiera Marian – osoby te spełniały warunki ustawowe i wynikające z ogłoszenia.
  7. Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni użytkowej wyniosła 2,41 zł.
 
Osoby dopuszczone do przetargu:
Leśnik Bożena – zam. Ładza, ul. Wolności 38
Krzysztof Misztal – zam. Rychnów 19 a
Magiera Marian – zam. Krzywa Góra 26
 

8.      Pan Krzysztof Misztal zaoferował najwyższą cenę za 1 m2 powierzchni użytkowej i tym samym stał się najemcą lokalu mieszkalnego położonego w Pokoju przy ul. 1-go Maja 9.

 
Członkowie Komisji Przetargowej:
 
  1. Mariusz Danielak – Przewodniczący Komisji

2.      Marzena Olejnik – Członek Komisji

3.      Andrzej Pawlicki – Członek Komisji

 
Protokół sporządzony dnia 13 listopada 2009 r.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Piekarek
Data wytworzenia: 2009-10-29