Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie -przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu komunalnego w Żabieńcu 8WÓJT GMINY POKÓJ
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na najem lokalu komunalnego mieszkalnego położonego
w Żabińcu 8 na czas nieoznaczony
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 87,65 m2 położony w Żabińcu 8,


 Gmina Pokój, gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne
osobom :
1) pełnoletnim, zamieszkującym na stałe, na obszarze gminy Pokój,
2)nie będącymi głównymi najemcami innych lokali mieszkalnych, w szczególności gminnych, spółdzielczych oraz nie będących właścicielami lub współwłaścicielami
i spadkobiercami lokali lub budynków mieszkalnych,
3) które opuściły dom dziecka, rodzinę zastępczą, ośrodek wychowawczy w wyniku osiągnięcia pełnoletniości i nie posiadają stałego dochodu ani tytułu prawnego do lokalu, a zamieszkiwały przed umieszczeniem w domu dziecka na terenie Gminy.
Opis nieruchomości i powierzchnię, a w przypadku lokali powierzchnię użytkową lokalu
lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 87,65 m2 położony w Żabińcu, składający się z pomieszczeń
(kuchnia, 3 pokoje, przedpokój, 2 komórki)). Lokal nie umeblowany, wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodociągową,  ogrzewanie – piece.
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
lokal przeznaczony jest do celów mieszkalnych
termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się 05.08.2011 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, sala narad
wysokość stawki wywoławczej
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  2,41 zł brutto.
wysokość wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie pieniężnej w wysokości 500 zł w kasie UG Pokój najpóźniej do dnia 05.08.2011r.  do godz.9:50 W tytule wpłaty należy podać „wadium przetarg nieograniczony najem lokalu Żabiniec 8” i podąć imię i nazwisko oferenta.
Wadium oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet przyszłego czynszu za najem lokalu.
Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi, na pisemny wniosek oferenta.
Miejsce zapoznania się z treścią wzoru umowy na najem skutkach uchylenia się od zawarcia umowy najmu.
Informacji udziela Agnieszka Piekarek oraz udostępnia do wglądu Regulamin, w oparciu o który przetarg będzie prowadzony i wzór umowy najmu, informuje o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy najmu

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:
- oświadczenie, że oferent jest osobą  pełnoletnią, zamieszkującą na stałe, na obszarze gminy Pokój i nie jest głównym najemcą innych lokali mieszkalnych, w szczególności gminnych, spółdzielczych oraz nie będących właścicielami lub współwłaścicielami i spadkobiercą lokali lub budynków mieszkalnych,
- oświadczenie, że oferent jest osobą, która od 01.01.2011 r. do 30.05.2011 r. opuściła dom dziecka, rodzinę zastępczą, ośrodek wychowawczy w wyniku osiągnięcia pełnoletniości i nie posiada stałego dochodu ani tytułu prawnego do lokalu, a zamieszkiwała przed umieszczeniem w domu dziecka na terenie gminy.
- oryginał dowodu wpłaty wadium.
- oświadczenie, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./,
-zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów potwierdzające wiarygodność płatniczą oferenta tj. (zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, decyzje o przyznaniu emerytury, przeciętne dochody z ostatnich 3 miesięcy przekraczające na jednego członka gospodarstwa domowego, 100 % najniższej emerytury, która wynosi  728,18 złotych brutto.
 -oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
-oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu,
-oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy na najem lokalu oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy najmu,
-osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości. Osoba występująca podczas przetargu w imieniu uczestnika przetargu tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo notarialne upoważniające ją do czynności przetargowych w imieniu osoby reprezentowanej.
Sposób przeprowadzania licytacji określa Regulamin przetargu.
Lokal wygrany w przetargu nie może być przedmiotem zamiany ani podnajmu.
Pierwsze postąpienie nie może wynosić mniej niż 50 % stawki wywoławczej, kolejne postąpienia nie mogą być niższe niż 0,10 zł brutto.
Wójt Gminy Pokój może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny. Od czynności związanych z przeprowadzonym przetargiem można się odwołać do Wójta Gminy Pokój w terminie 1 dnia od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
Ogłoszenie o przetargu wraz z wykazem lokali mieszkalnych znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pokój i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gminapokoj.pl


 

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2011-07-26