Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Domaradzu


Wójt Gminy Pokój,
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności do niżej wymienionej nieruchomości:


Lokal mieszkalny mogący stanowić przedmiot odrębnej własności – działka 177, Domaradz (po byłym przedszkolu w Domaradzu). Z ustanowionym prawem własności lokalu będzie związany udział w gruncie wynoszący 587/1000.
•    Powierzchnia działki – 0,1800 ha.
•    Powierzchnia lokalu – 135,50 m2.
•    Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
•    Cena wywoławcza – 149 057 zł (VAT zw.)
•    obciążenia i zobowiązania nieruchomości – brak;
•    wadium – 15000 zł; wysokość postąpienia nie mniej niż 1500 zł

Uwagi, informacje ogólne dla wszystkich w/w działek::
1.    Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 21 listopada 2013 r. W formie pieniężnej na rachunek nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji uczestnika przetargu.
2.    Termin zagospodarowania nieruchomości – brak.  W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nabywca ponosi również koszty dodatkowe w kwocie 467,40 zł tytułem wyceny nieruchomości. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać – pod rygorem wykluczenia z przetargu: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium; oryginał bądź kopię wyciągu (odpisu) z KRS, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, z którego wynika status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań; w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Dalszych informacji udziela Mariusz Danielak, tel. /077/ 46-93-085 wew. 40, Urząd Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
3.    Na w/w nieruchomość przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2013 r. na Sali Narad Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  o godz. 9:00.


 


 

Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2013-10-23

 

Metryczka
  • opublikowano:
    23-10-2013 11:43
    przez: Mariusz Danielak
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl