Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ

nowa podstrona, dodana 2004-11-24


 

O B W I E S Z C Z E N I E


W Ó J T A  G M I N Y  P O K Ó JNa podstawie art 32 ustway z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 z 2003 r., poz.717 z późn, zmianami)


PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI


że w tutejszym Urzędzie Gminy został złożony wniosek i wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, systemu Plus – GSM nr BT 24507 w Lubnowie, na terenie obejmującym nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 230 k.m.2, obręb Fałkowice.

Niniejsza inwestycja, należy do grona przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko, dlatego wymagała opracowania raportu określającego jej oddziaływanie na okoliczne środowisko. Powyższy raport jest dostępny w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy w Pokoju


Równocześnie informuję , że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.


Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji, w Referacie Inwestycji pokój nr 10, Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza nr 8


Pokój, dnia 24.11.2004 rok       WÓJT GMINY POKÓJ

                                                   Władysław Kuik
 

informację wytworzył(a): Referat Inwestycji U.G.Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch
data wytworzenia: 24.11.2004