Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 10.01.2005 rok

nowa podstrona, dodana 2005-01-11O B W I E S Z C Z E N I E


W Ó J T A G M I N Y P O K Ó JNa podstawie art 32 ustway z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2003 r Nr 80, poz.717 z późn, zmianami)


PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI


że w tutejszym Urzędzie Gminy został złożony wniosek i wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na

budowie i rozbudowie sieci wodociągowej tranzytowej, sieci rozdzielczej i przyłączy w gminie Pokój, realizowanej w miejscowościach Świercowskie – Domaradz, Siedlice – Krogulna, Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia. Inwestycja będzie realizowana w czterech etapach :

Równocześnie informuję , że każdy zainteresowany realizacją powyższej inwestycji ma prawo składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji, w Referacie Inwestycji pokój nr 10, Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza nr 8


Pokój, dnia 10.01.2005 rok

                                       WÓJT GMINY POKÓJ                                          Władysław Kuik

 

informację wytworzył(a): Ref.Inwestycji U.G. Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch
data wytworzenia: 11.01.2005