Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój

                                                                                                              /Pokój

Pokój  24.02.2006 r.

 

 

 

                  OGŁOSZENIE

o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Pokój

 

 

                            

Na  podstawie  art.  17   pkt.  10  ustawy  z  dnia  27   marca  2003 r.  o  planowaniu                         i  zagospodarowaniu    przestrzennym  (  Dz. U.  nr  80,  poz.  717   z  późniejszymi  zmianami )  oraz  uchwały   Nr  XXVII / 236 /05    Rady  Gminy  w  Pokoju  z dnia 17 października  2005 r.   z a w i a d a m i a m  o   wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego wsi  Pokój, obejmującego  tereny  położone  w  Pokoju  - działki  nr  1014/26,  1014/27, 1297/24,  1296/24,  1027/19 i  976/19  arkusz  mapy  2  obręb  Pokój  oraz  działkę  nr 608/171                  i   609/171 arkusz  mapy  1  obręb  Pokój  wraz  z  prognozą  oddziaływania                            na  środowisko,  w  dniach   od    6  do  31  marca   2006 r.  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Pokoju  ul. Sienkiewicza 8   w  godz.  9 – 14 00.

Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w    projekcie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  rozwiązaniami  odbędzie  się  w  dniu  31  marca    2006 r.  w  siedzibie  Urzędu   Gminy  w  Pokoju  ul. Sienkiewicza  8   o  godz.  14 00.

 

Zgodnie  z  art.  18  ust. 1   ustawy  każdy,  kto  kwestionuje  ustalenia  przyjęte                              w  projekcie zmiany  planu,  może  wnieść  uwagi.

 

Uwagi  należy  składać  na  piśmie  do  Wójta  Gminy  Pokój  z  podaniem   imienia                    i  nazwiska  lub  nazwy  jednostki  organizacyjnej  i  adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  dotyczy,  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  14  kwietnia  2006 r.

 

Jednocześnie  informuję,  że  zgodnie  z  art.  32  ust.1  pkt.1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001 r.  Prawo  ochrony  środowiska  (  Dz.U.  nr  62  poz.627  z  późniejszymi  zmianami)  w  publicznie  dostępnym  wykazie  danych  zawierających  informacje  o  środowisku  został  zamieszczony  w/w  projekt  zmiany  miejscowego  planu  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko.  Każdy  ma  prawo  składania  uwag  i  wniosków  dotyczących  w/w  opracowań  w  terminie  do  dnia  31  marca  2006 r.  w  Urzędzie  Gminy  Pokój  ul.  Sienkiewicza  8.

 

                                                                                                                                      /-/ Władysław Kuik

         

             Wójt Gminy Pokój

 
informację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch
data wytworzenia: 24.02.2006