Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

konkurs ofert na zadanie pn.: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ

nowa podstrona, dodana 2005-01-11

Załącznik  Nr  1  do  Zarządzenia  Nr 34/2004

Wójta Gminy Pokój z dnia  17 grudnia 2004 r.

 

 

WÓJT GMINY POKÓJ

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ”

 

I. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2005 r. – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

 

II. Warunki przyznania dotacji:

 

Podmiot składający ofertę:

1) wykonuje zadanie samodzielnie,

2) posiada własną kadrę do realizacji zadania,

3) zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania.

 

-         termin: 1 lutego – 31 grudnia 2005 r .

-         beneficjenci: dzieci i młodzież zagrożone uzależnieniami oraz innymi problemami społecznymi

-         miejsce realizacji zadania: Krogulna

 

IV. Termin składania ofert.

 

24 stycznia 2005 r.

 

V. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

 

1.      Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot.

2.      Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania

3.      Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu działalności opiekuńczo-wychowawczej lub o zbliżonym charakterze.

4.      Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

5.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

6.      Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.

7.      O wyborze realizatora zadania podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.

8.      Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.

 

VI. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, z dopiskiem „KONKURS-ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W KROGULNEJ”.

 

 

VII.      W 2003 r. powyższe zadanie realizowała Gmina Pokój – wysokość środków 9.750,- (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

W 2004 r. powyższe zadanie realizował Polski Komitet Pomocy Społecznej – Stowarzyszenie Charytatywne, Opolski Zarząd Wojewódzki – wysokość środków 12.474 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100).

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulamin konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój na stronie internetowej: www.gminapokoj.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, ul. Sienkiewicza 8.

Regulamin konkursu oferty można odebrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Pokój.

 informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 11.05.2005r.