Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONKURS OFERT NA ZADANIE - UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ

nowa podstrona, dodana 2005-12-16
 

WÓJT GMINY POKÓJ

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ”


I. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2006 r. – 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

II. Warunki przyznania dotacji:

Podmiot składający ofertę:

1) wykonuje zadanie samodzielnie,

2) posiada własną kadrę do realizacji zadania,

3) zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

III. Termin i podstawowe warunki realizacji zadania.

   • termin: 1 lutego – 31 grudnia 2006 r.

   • beneficjenci: mieszkańcy Gminy Pokój

   • miejsce realizacji zadania teren Gminy Pokój

IV. Termin składania ofert.

25 stycznia 2006 r.

V. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

    1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot.

    2. Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania

    3. Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

    4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

    5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

    6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.

    7. O wyborze realizatora zadania wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

    8. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.

VI. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, z dopiskiem „KONKURS- UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ”.

VII. W 2005 r. powyższe zadanie realizowało Zrzeszenie Gminne LZS w Pokoju - wysokość środków 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulamin konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz na stronie internetowej gminy: www.gminapokoj.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, ul. Sienkiewicza 8.

Regulamin konkursu ofert można otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy Pokój.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2005

Wójta Gminy Pokój z dnia 16 grudnia 2005 r.
REGULAMIN

OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA:

„UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ”I. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie.


 1. Organizacje pozarządowe, prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i portu lub o zbliżonym charakterze.

 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w odpowiednim zakresie.

 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące określoną działalność statutową,


II. Realizacja zadania


 1. Wspierania kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy.

 2. Organizacja imprez sportowych o zasięgu gminnym.

 3. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą projektu i harmonogramu realizacji zadania.

 4. Projekt powinien obejmować swym zakresem jak największą liczbę osób – mieszkańców Gminy Pokój oraz podejmować działania mające charakter ciągły a nie doraźny.


III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r.


Wysokość środków – 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).III. Oferta podmiotu.


 1. Oferta podmiotu powinna zawierać:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania zawierający opis planowanego działania,

  2. informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie,

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,

  6. informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

  7. sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności

 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

 3. Wymagane załączniki do oferty:

  1. aktualny statut oferenta,

  2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) albo aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji dotyczącej statusu prawnego oferenta i prowadzonej przez niego działalności,

  3. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami przystąpienia do konkursu,

  4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu oferenta z zapłatą składek ubezpieczeniowych oraz innych obowiązkowych należności publicznoprawnych.


IV. Warunki przyznania dotacji.


Podmiot składający ofertę powinien:


 1. samodzielnie wykonać zadanie,

 2. posiadać własną kadrę do realizacji zadania,

 3. zobowiązać się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.


V. Postanowienia końcowe.


 1. Wójt może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień, dokumentów.

 2. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne pozostają bez rozpatrzenia.

 3. Złożenie oferty o środki finansowe z budżetu Gminy nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, o którą występuje oferent.

 4. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

 5. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Pokój a wnioskodawcą.

informację wytworzył(a): UG Pokój -
za treść odpowiada: Jan Zimoch - A.Kruszelnicka
data wytworzenia: 16-12-2005