Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

dz. 242/1, obręb Lubnów, wies Lubnów

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


1.    Działka numer 242/1, k.m.2, obręb Lubnów, wieś Lubnów, KW 71384;
a.    powierzchnia działki 0,5080 ha (RVI);
b.    działka niezabudowana, obszar w pasie ok. 40 m od drogi przeznaczony wg Studium pod rozwój zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności. Pozostała cześć przeznaczona w Studium jako użytki rolne. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia oraz napowietrznej sieci telekomunikacyjnej;
c.    brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności;
d.    cena działki – 22 359 zł (plus podatek VAT);
e.    sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
f.    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 10-07-2008 r.

Uwagi:
Wniosek, o którym mowa w pkt f należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
Cena działki podana w pkt d jest ceną nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca. 
Wywieszono na okres 29-05-2008 r. do 19-06-2008 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (080).


nowa podstrona, dodana 2008-05-30
Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2008-05-30
Metryczka
  • opublikowano:
    30-05-2008 13:31
    przez: Mariusz Danielak
  • zmodyfikowano:
    30-05-2008 13:34
    przez: Mariusz Danielak
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl