Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROKOWANIA PO II PRZETARGU Z DNIA 22-08-2005

nowa podstrona, dodana 2005-08-26

 

OGŁOSZENIEWójt Gminy Pokój działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207 poz.2108/ o g ł a s z a :

r o k o w a n i a

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pokój, których niżej zamieszczone wykazy stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Rokowania oddzielnie na każdą nieruchomość wymienioną w załączonych wykazach odbędą się w dniu 09.09.2005 r. o godzinie 1000 w pokoju nr 10, znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju przy ul. Sienkiewicza nr 8W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które do godziny 900 dnia 09.09.2005 r złożą w sekretariacie U.G. Pokój swoje pisemne propozycje cenowe na interesujące je nieruchomości i jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy w Pokoju wadium w wysokości podanej w załączonych wykazach.

Wpłacone wadium zostanie :

    • zaliczone na poczet ceny nabycia w razie wygrania rokowań

    • niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba nie wygra rokowań

    • przepada, jeżeli osoba która wygra rokowania, uchyli się od zawarcia umowy nabycia prawa własności w ustalonym wcześniej terminie

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze rokowań podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności.strona nr 1

WYKAZ Nr 1

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE ROKOWAŃDziałając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze rokowań.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Domaradz

Nr.działki i karta mapy

159/1 i 159/2 k.m.2

Nr księgi wieczystej

KW brak

Powierzchnia działki

0,2600

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Forma zbycia

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT do dz.nr 159/2

od kwoty 5.600.00 zł.

Cena + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

64.900.00 zł.

52.800.00 zł.

12.100.00 zł.

690.00 zł.

65.590.00 zł.

976.00 zł.

-------

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży

66.566.00 ZŁ.

================

Wadium

6.700.00 zl.

CENA WYWOŁAWCZA ROKOWAŃ

35.000.00
strona nr 2WYKAZ Nr 2

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE ROKOWAŃDziałając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze rokowań.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Zieleniec

Domaradz - Jagienna

Nr.działki i karta mapy

171 k.m.1

518/2

Nr księgi wieczystej

KW 71375

KW 71132

Powierzchnia działki

0,1000

0.1400

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Forma zbycia

Sprzedaż-przetarg

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT

Cena + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

5.500.00 zł.

---

5.500.00 zł.

121.00

5.621.00 zł.

305.00 zł.

-------

6.550.00 zł.-----

6.550.00 zł.

144.10 zł.

6.694.10 zł.

305.00 zł.

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

5.926.00 ZŁ.

================

6.999.10 zł.

============

Wadium

600.00 zl.

700.00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA ROKOWAŃ

3.000.00

4.000.00
strona nr 3

WYKAZ Nr 3

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE ROKOWAŃ Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze rokowań.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Nr.działki i karta mapy

1053/27 k.m.2

1054/27k.m.2

1055/27 k.m.2

1056/27 k.m.2

1057/27 k.m.2

1058/27 k.m.2

1059/27 k.m.2

1060/27 k.m.2

1061/27 k.m.2

Nr księgi wieczystej

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

Powierzchnia działki

0,0169

0,0221

0,0655

0,0395

0,0393

0,0391

0,0513

0,0837

0,0351

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Forma zbycia

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

Sprze-daż przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI łącznie z Vatem

w tym : cena budynków

cena gruntu

22% Vat

koszty geodezyjne i wyceny

561.20

--

260.00

57.20

244.00

658.80340.00

74.80244.00

2908.00

--1400.00

308.001200.00


2224.80

--840.00

184.801200.00

2212.60--

830.00

182.601200.00

2212.60

--830.00

182.601200.00

1220.00--800.00

176.00244.00

3396.00

--1800.00

396.001200.00

2122.80

--740.00

162.801200.00

Wadium

60.00

70.00

300.00

250.00

250.00

250.00

130.00

350.00

250.00

CENA WYWOŁAWCZA ROKOWAŃ250.00300.001200.00900.00900.00900.00500.001360.00860.00
strona nr 4WYKAZ Nr 4

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE ROKOWAŃDziałając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze rokowań.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Pokój

Nr.działki i karta mapy

 

Nr księgi wieczystej

 

Powierzchnia działki

 

Przeznaczenie w p.p.z.

 

Forma zbycia

 

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT

Cena gruntu + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

 

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

 

Wadium

 

CENA WYWOŁAWCZA ROKOWAŃ

 


OGŁOSZENIE i WYKAZY podlegają umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 14 dni licząc od dnia wywieszenia.


Wywieszono dnia 23.08.2005 r do dnia 09.09.2005 r.


Pokój, dnia 23.09.2005 rok

WÓJT GMINY POKÓJ

Władysław Kuikstrona nr 5informację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektor
data wytworzenia: 26-08-2005