Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO

nowa podstrona, dodana 2005-10-20
 


Pokój 18.10.2005 r.OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi PokójNa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Pokoju uchwały nr XXVII/236/2005 z dnia 17 października 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój, obejmującego tereny oznaczone w planie jako UZ – tereny sanatoryjno – uzdrowiskowe na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny usług zdrowia i opieki społecznej oraz teren działki nr 609/171 k.m.1 o dotychczasowym przeznaczeniu jako tereny pól i łąk bez prawa zabudowy - na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . Wyżej wymienione tereny oznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 w terminie do dnia 30 listopada 2005 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.                                                                                     WÓJT GMINY POKÓJ

                                                                                         Władysław Kuik=====================================================


UCHWAŁA NR. XXVII/236/2005


RADY GMINY W POKOJU

Z DNIA 17 października 2005 r.


w sprawie przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój


Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami ), Rada Gminy w Pokoju uchwala co następuje :


§ 1


  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Pokój, obejmującego tereny oznaczone w planie jako UZ – tereny sanatoryjno – uzdrowiskowe, na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny usług zdrowia i opieki społecznej, oraz teren działki nr 609/171 k.m.1, o dotychczasowym przeznaczeniu jako tereny pól i łąk bez prawa zabudowy - na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wyżej wymienione tereny oznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.


§ 2


2. Zmiana planu powinna określać warunki określone w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz 717 z późniejszymi zmianami).


§ 3


Tracą moc uchwały Rady Gminy w Pokoju Nr XXV/227/2005 i Nr XXV/228/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku


§4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                        mgr Jacek Gosławski

 


 

=====================================================
A N A L I Z A


dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.


Powodem przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój jest wycofanie się inwestora z zamiaru budowy ośrodka sanatoryjnego, który zgłosił w trakcie opracowania planu. Gmina jest w posiadaniu poważnej oferty nowego inwestora, który zamierza na tym terenie wybudować budynki mieszkalne jednorodzinne.

W związku z tym zachodzi konieczność zmiany mpzp.

Na wniosek właściciela działki nr 609/171 k.m.1 z powodu braku przeszkód, postanowiono włączyć w/w działkę do zmiany planu.

Wyżej wymienione tereny są w pełni zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój i są oznaczone jako tereny mieszkaniowo-usługowe.                                                            WÓJT GMINY POKÓJ

                                                                   Władysław Kuik


Pokój, dnia 10.10.2005 r.

informację wytworzył(a): Referat GPI  UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektor
data wytworzenia: 20-10.2005 rok