Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA ORAZ OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY W PLANIE Z.P. WSI KRZYWA GÓRA


 

UCHWAŁA NR. XXXI/280/2006


RADY GMINY W POKOJU


Z DNIA 27 marca 2006 r.w sprawie przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra


Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami ), Rada Gminy w Pokoju uchwala co następuje :


§ 1


  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Krzywa Góra, obejmującego tereny oznaczone w ewidencji jako działki nr 393/3, 393/4, 395/4 k.m.3 przeznaczone w dotychczasowym planie pod lokalizację osady mieszkaniowo rekreacyjnej, na osadę mieszkaniową oraz wielofunkcyjny całoroczny ośrodek sanatoryjno-turystyczno-rekreacyjny, z wieloma usługami towarzyszącymi. Wyżej wymienione tereny oznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.


§ 2


2. Zmiana planu powinna określać warunki określone w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz 717 z późniejszymi zmianami).§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
A N A L I Z A


dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra.


Powodem przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra jest wycofanie się dotychczasowego inwestora z zamiaru budowy osady mieszkaniowo-rekreacyjnej, którą zgłosił w trakcie opracowania planu. Gmina jest w posiadaniu poważnej oferty nowego inwestora, Spółkę z o.o. „MIDAS 09” w Krzywej Górze, która zamierza na tym terenie wybudować budynki mieszkalne , oraz wielofunkcyjny, całoroczny ośrodek sanatoryjno-turystyczno-rekreacyjny z wieloma usługami towarzyszącymi.

W związku z tym zachodzi konieczność zmiany mpzp.

Wyżej wymienione tereny są w pełni zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój i są oznaczone jako tereny osady mieszkaniowo-rekreacyjnej.Pokój, dnia 27.03.2006 r.Pokój 19.05.2006 r.OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa GóraNa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Pokoju uchwały nr XXXI/280/2006 z dnia 27 marca 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra, obejmującego tereny działek nr 393/3, 393/4, 395/4 k.m.3 oznaczone w planie jako lokalizacji osady mieszkaniowo-rekreacyjnej na tereny zabudowy mieszkaniowej, oraz wielofunkcyjny, całoroczny ośrodek sanatoryjno-turystyczno-rekreacyjny, z wieloma usługami towarzyszącymi . Wyżej wymienione tereny oznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 w terminie do dnia 30.czerwca.2006 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Wójt Gminy Pokój


Władysław Kuik
Pokój 19.05.2006 r.
OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa GóraNa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Pokoju uchwały nr XXXI/280/2006 z dnia 27 marca 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra, obejmującego tereny działek nr 393/3, 393/4, 395/4 k.m.3 oznaczone w planie jako lokalizacji osady mieszkaniowo-rekreacyjnej na tereny zabudowy mieszkaniowej, oraz wielofunkcyjny, całoroczny ośrodek sanatoryjno-turystyczno-rekreacyjny, z wieloma usługami towarzyszącymi . Wyżej wymienione tereny oznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 w terminie do dnia .30 czerwca 2006 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Pokój


Władysław Kuikinformację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektor
data wytworzenia: 2006-05-17