Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią lokalną w miejscowości Ładza


O B W I E S Z C Z E N  I E
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późń. zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), zawiadamia się, iż w dniu 28.03 2007 r. zostało wszczęte,

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią lokalną  w miejscowości Ładza na działkach ewid. nr: 123, 128, 149, 55, 56, 108/1, 108/2, 109, 185/1, 191, 195, 199, 200/1, 200/2, 201, 204, 214, 213, 212, 122, 110, 153, 234, 257, 61/1, 351, 364, 363 – arkusz mapy 1, obręb Ładza  nr: 58 – arkusz mapy 2, obręb Ładza,  nr: 441, 545/2, 544 – arkusz mapy 3, obręb Krzywa Góra.

w związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pokój nr 11, I piętro, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pokój, dnia 06.06. 2007 r.

Wójt Gminy Pokój    

Barbara Zając    
  
informację wytworzył(a): Grażyna Oleszczuk
za treść odpowiada: Barbara Zając
data wytworzenia: 06.06.2007 r.