Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Domaradzka Kuźnia


O B W I E S Z C Z E N  I E
o wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późń. zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), zawiadamia się, iż w dniu 28.03 2007 r. zostało wszczęte,

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości  Domaradzka Kuźnia  na działkach ewid. nr: 279, 299, 298, 224, 252, 160, 141,138/2, 127, 406,- arkusz mapy 1, obręb Domaradzka Kuźnia

w związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pokój nr 11, I piętro, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pokój, dnia 06.06. 2007 r.

   Wójt Gminy Pokój    

Barbara Zając       informację wytworzył(a): Grażyna Oleszczuk
za treść odpowiada: Barbara Zając
data wytworzenia: 06.06.2007 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    08-06-2007 11:37
    przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl