Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Domaradz wraz z przysiółkami


O B W I E S Z C Z E N  I E
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późń. zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), zawiadamia się, iż w dniu 28.03 2007 r. zostało wszczęte,

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Domaradz wraz z przysiółkami: Jagienna, Kozuby, Żabiniec, Świerczowskie, Paryż  na działkach ewid. nr: 32, 40, 63, 64, 65/1, 65/2, 86/1 – arkusz mapy 1, nr: 53/3, 120/3, 121, 122, 123, 140/1, 142, 148, 169, 226, 260, 302, 303, 320, 336, 346, 380, 401, 465/1, 468, 491, 513, 518/3,546, 547, 549/1, 549/2, 569/1, 673/2 –arkusz mapy 2, nr: 16/5, 18/2, 620, 644,656, 657, 743, 771, 772, 743,759, 962, 970, 1076, 1077, 1095, -arkusz mapy 3, obręb Domaradz.
 
w związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski  w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pokój nr 11, I piętro,  w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pokój, dnia 06.06. 2007 r.

Wójt Gminy Pokój    

Barbara Zając      informację wytworzył(a): Grażyna Oleszczuk
za treść odpowiada: Barbara Zając
data wytworzenia: 06.06.2007 r.