Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków miejscowości Kopalina


O B W I E S Z C Z E N  I E
o wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późń. zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), zawiadamia się, iż w dniu 28.03 2007 r. zostało wszczęte,

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków miejscowości Kopalina na działkach ewid. nr: 126, 179/1, - arkusz mapy 1, obręb Kopalina, nr: 179/2, 312/2, 312/1, 360, 411, 359, 358, 280, 25/2,-arkusz mapy 2, obręb Kopalina, nr 36- arkusz mapy 1, obręb Lubnów.
 
w związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski  w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pokój nr 11, I piętro  w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pokój, dnia 06.06. 2007 r.

Wójt Gminy Pokój    

Barbara Zając      informację wytworzył(a): Grażyna Oleszczuk
za treść odpowiada: Barbara Zając
data wytworzenia: 06.06.2007 r.