Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego (...) w miejscowości Zieleniec

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


Zgodnie art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późń. zm.)oraz art.53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późń. zm.), zawiadamia się, iż w dniu 17.03.2008 r.  zostało wszczęte,

postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży oraz budowie świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami infrastruktury technicznej: wodociągowym, elektrycznym i kanalizacyjnym ze zbiornikiem wybieralnym na ścieki o pojemności do 10 m³ w miejscowości Zieleniec, na działkach ewidencyjnych nr: 144/15, 144/16, 144/17  - arkusz mapy 1, obręb Zieleniec.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w  przedmiotowej sprawie  jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pokój 11, I piętro, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pokój, dnia 24.04.2008r.

Wójt Gminy Pokój           

Barbara Zając             
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-04-24
Metryczka
  • opublikowano:
    24-04-2008 11:10
    przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl