Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego (...) w miejscowości Zieleniec

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


Zgodnie art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późń. zm.)oraz art.53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późń. zm.), zawiadamia się, iż w dniu 17.03.2008 r.  zostało wszczęte,

postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży oraz budowie świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami infrastruktury technicznej: wodociągowym, elektrycznym i kanalizacyjnym ze zbiornikiem wybieralnym na ścieki o pojemności do 10 m³ w miejscowości Zieleniec, na działkach ewidencyjnych nr: 144/15, 144/16, 144/17  - arkusz mapy 1, obręb Zieleniec.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w  przedmiotowej sprawie  jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pokój 11, I piętro, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pokój, dnia 24.04.2008r.

Wójt Gminy Pokój           

Barbara Zając             
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-04-24