Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wójta Gminy Pokój o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Miejscowego planu

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY POKÓJ
 

1. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój".

           

            Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pokój uchwały Nr XXXVIII/282/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój".

            Zmiana ww. planu miejscowego,  obejmująca obszar istniejącego zainwestowania wsi wraz z przyległymi terenami rolniczymi, terenami lasów i stawami, dotyczy aktualizacji ustaleń planu miejscowego z uwzględnieniem obecnych tendencji w rozwoju wsi.

             Obszar zmiany planu miejscowego planu miejscowego ograniczają: od północy drogi powiatowe nr 1354 O i 1348 O,  od południa droga wojewódzka nr 454 i droga leśna, od wschodu i zachodu zmiana planu obejmuje części terenów lasów wraz ze stawami.

            Teren zawarty w granicach zmiany planu miejscowego jest położony w obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz sąsiaduje od północy z Obszarem Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie.

            Zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie odpowiadał art. 15, ust 2 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

           
 

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskozmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój".

 

            Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój".

            Do sporządzenia projektu zmiany planu przystąpiono na podstawie ww. uchwały Rady Gminy Pokój, określającej obszar, przedmiot oraz zakres zmiany planu.

 

            Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany ww. planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany planu.        Uwagi iwnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Gminy Pokój, ul. H. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@gminapokoj.pl w terminie do dnia 30 sierpnia 2010 r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości lub terenu, których dotyczy.

 
 
Wójt Gminy Pokój                       
 
Barbara Zając                           

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 2010-07-28